หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

กลุ่มกำกับกฎหมาย ปปง.และกฎเกณฑ์ด้าน IT -1162

AML Law and IT Compliance Officer
บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

คุณสมบัติ
-ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
-การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงินการ ธนาคาร นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลและเชื่อมโยงข้อมูลในเชิงตรรกะ
-มีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมและกำกับด้านการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี
-สามารถให้คำปรึกษา แนะนำ แนวทางการปฏิบัติงาน และให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับ กฎระเบียบ ข้อพึงปฏิบัติและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ที่กำหนด
-มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Risk Management) หรือกฎหมาย/กฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
คณะ : การเงิน
คณะ : นิติศาสตร์
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก.) เป็นหนึ่งในองค์กรของรัฐที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ง  NPL  และ  NPA  เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำของรัฐที่มีเครือข่ายทุกภูมิภาค 25 สำนักงาน มีความมั่นคง  สวัสดิการดี   มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะให้เป็นมืออาชีพ   ตลอดจนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่พนักงานให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน  ดังนี้

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ , สำนักงานดอนเมือง
ภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ (แก้วนวรัฐ) , เชียงใหม่ (เจริญเมือง) , เชียงราย , ลำปาง
ภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก , แพร่ , นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น , อุดรธานี , นครราชสีมา , อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา
ภาคกลาง สุพรรณบุรี, สระบุรี, ราชบุรี, นครปฐม
ภาคใต้ตอนบน สุราษฎร์ธานี , ภูเก็ต , ประจวบคีรีขันธ์
ภาคใต้ตอนล่าง หาดใหญ่ , นครศรีธรรมราช , ยะลา

 

ที่อยู่ : 99 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2267-1900 Ext.2703-2709
โทรสาร : 0-2233-9574
โฮมเพจ : http://www.bam.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)