หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างเทคนิค

Plant Operation
ด่วนมาก!!!
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• การปฏิบัติงานด้าน Operation
1.ปฏิบัติงานควบคุมดูแล และ รายงานการเดินเครื่องจักรตามที่ได้รับคำสั่งจาก Shift Team Leader
2.ดำเนินการจดค่าควบคุมกระบวนการ ตามที่ได้รับมอบหมาย
• การปฏิบัติงานด้านการดูแลการทำงานเครื่องจักร
1.รายงานการพบสภาพการทำงานเครื่องจักรที่ผิดปกติต่อ Shift Team Leader และ/หรือ ผู้ดูและส่วนงานซ่อมบำรุง
2.ประสานงาน/ดูแลพื้นที่ ที่มีงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
3.ตรวจสอบ/รับงาน งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร
• การดูแลความสะอาด การรักษาเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
1.ดูแล รักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยงาน
2.ดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ๆได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
เพศชาย อายุระหว่าง 23-35 ปี
การศึกษา : ปวส ในสาขาวิชา ช่างไฟฟ้า ช่างกลโรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือ วุฒิบัตรเทียบเท่า ปวส. ในสาขาช่างเทคนิค 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : งานติดตั้งไฟฟ้า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “UAC”) เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2538 และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2553 บริษัทเริ่มต้นจากการประกอบธุรกิจนำเข้า จำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสำรวจและผลิตก๊าซธรรมชาติ โรงกลั่นน้ำมัน ปิโตรเคมี โรงงานผลิตน้ำมัน หล่อลื่น โรงงานโพลิเมอร์และพลาสติก โรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ โรงไฟฟ้า และระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทยังได้ขยายธุรกิจโดยลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เช่น การผลิตก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (Compressed Bio-methane Gas: CBG) โรงงานไบโอดีเซลของบริษัทร่วม (บางจากไบโอฟูเอล) ซึ่งลงทุนร่วมกับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“BCP”) รวมถึงโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ในจังหวัดสุโขทัย โรงงานผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพโดยใช้พืชพลังงาน (หญ้าเนเปียร์) และการศึกษาและพัฒนาโครงการลงทุนในธุรกิจสาธารณูปโภคเกี่ยวกับระบบน้ำประปาของบริษัทย่อย โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
จากประสบการณ์กว่า 20 ปีที่บริษัทมีการขยายตัวทางธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นธุรกิจด้านการลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 
 
ที่อยู่ : 1, TP&T Tower 19th Floor, Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak , Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2936-1701-6 ต่อ 307
โทรสาร : 0-2936-1700
โฮมเพจ : http://www.uac.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)