หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ช่างไฟฟ้า(ภ.กุมารเวชศาสตร์)

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษา
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานด้านบริหารระบบไฟฟ้า
1.การดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษา และใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรกล ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้าสื่อสารและโทรคมนาคม ภายในภาควิชาฯ อาทิเช่น ระบบไฟฟ้าแรงสูง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน ระบบดับเพลิง เครื่องสูบน้ำ ระบบเสียงส่วนกลาง ระบบอัดอากาศ แสงสว่าง ไฟฟ้าฉุกเฉิน ลิฟต์ เป็นต้น
2. การประสานงาน ติดตามเอกสาร กับบุคคลทั้งภายในและภายนอกภาควิชาฯที่เข้ามาติดต่อ หรือดำเนินการปรับปรุงพื้นที่
3. การปฏิบัติงานตามใบซ่อมแวม และรายงานต่อผู้เกี่ยวข้องตามลำดับ
4. การช่วยจัดระบบคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ งานซ่อมบำรุงของภาควิชาฯ และสรุปรายงานผลการดำเนินการเสนอผู้เกี่ยวข้อง
งานอื่นๆ
1. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมพิเศษต่างๆ ของภาควิชาฯ อาทิ งานสัมนา งานกีฬา งานทำบุญตึกเป็นต้น
2. การปฏิบัติงานอยู่เวรนอกเวลาราชการตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ได้รับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างไฟฟ้า ไฟฟ้ากำลัง หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่า
2. เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย
3. อายุระหว่าง 26-35 ปี
4. มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS. Office
5. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะห้ามตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างเงินรายได้ พ.ศ. 2561
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 12,000 - 15,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
 • Siriraj Fitness Center อาคารกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ทุนการศึกษาบุตร
 • ประกันสังคมของโรงพยาบาลศิริราช
 • รถรับ-ส่งบุคลากร
 • ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช
 • ศูนย์อาหารและร้านค้าสวัสดิการ
 • สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สิทธิการลากิจ ลาป่วย ลาพักผ่อนประจำปี การลาอื่นตามที่คณะฯกำหนด
 • สิทธิพิเศษส่วนลดร้านค้า
 • สิทธิลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลและส่วนเกินสิทธิ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินชดเชย
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราว(โบนัส)
 • เงินสวัสดิการสงเคราะห์
 • เงินเดือน
 • เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นโรงพยาบาลและโรงเรียนแพทย์แห่งแรกที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2431 พระราชทานนามว่า "โรงศิริราชพยาบาล" ต่อมาได้โปรดเกล้าให้จัดตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของไทย "โรงเรียนศิริราชแพทยากร" และเริ่มเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2433 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกได้สำเร็จการศึกษาและได้รับประกาศนียบัตรแพทย์ พ.ศ. 2436 และต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2443 โรงเรียนแพทย์นี้ได้รับพระราชทานนามจากรัชกาลที่ 5 ว่า "ราชแพทยาลัย"

จากโรงเรียนแพทย์ ต่อมาได้พัฒนาขึ้นเป็นคณะแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีแห่งแรกในประเทศไทย จากนั้นได้จัดตั้ง "มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์" ใน พ.ศ.2485 ครั้นถึง พ.ศ.2512 ได้สถาปนามหาวิทยาลัยมหิดล เปลี่ยนนามจากคณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาลเป็นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้ทรงพัฒนายกระดับมาตรฐานทางวิชาการแพทย์ และคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเข้าสู่มาตรฐานสากล

ปรัชญา
ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ปณิธาน
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิต ให้บริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข และค้นคว้าวิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และวิทยาการอย่างต่อเนื่อง โดยยึดประโยชน์สุขของประชาชนทุกระดับเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

วิสัยทัศน์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเป็นสถาบันทางการแพทย์ของแผ่นดิน มุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับสากล

พันธกิจ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจที่จะจัดการศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และนำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้นำสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต 
ชื่อผู้ติดต่อ : งานบริหารบุคลากรและค่าตอบแทน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ที่อยู่ : ตึกท่านผู้หญิงวิจิตรา ชั้น 1 เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2419-6926,0-2419-8741,0-2419-8864
โทรสาร : 0-2419-8769
แสดงตำแหน่งอื่นใน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล