หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ทนายความ

Lawyer
ด่วนมาก!!!
บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
กฎหมาย/ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
กทม. (ประเวศ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ประชุมร่วมกับผู้บริหาร และลูกความในการรวบรวมข้อเท็จจริงก่อนรับคดีความ
 • ทำ Legal research เพื่อเสนอแนะความคิดเห็นและแนวทางในการดำเนินคดีความ
 • ตรวจร่างเอกสารทางกฎหมายต่างๆและให้คำแนะนำแก่ลูกความได้
 • ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ลูกความในประเด็นที่ลูกความขอหารือ
 • จัดเตรียมคำฟ้อง/คำให้การ/คำร้อง/คำขอ และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างของคดีที่ได้รับมอบหมาย
 • รับผิดชอบดูแลคดีที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการของคดีนั้นๆ เช่น จนได้รับคำพิพากษาศาลแต่ละชั้น, ได้รับคำสั่ง, ทำสัญญาประนีประนอม เป็นต้น
 • รายงานความคืบหน้าของคดีความต่อผู้บริหาร และลูกความอย่างสม่ำเสมอ
 • จัดเก็บ บริหารคดีความที่ได้รับมอบหมายด้วยความรับผิดตามมาตรฐานสากล
 • บันทึกรายการนัดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีความที่ได้รับมอบหมายในระบบนัดหมายและบริหารคดีขององค์กรอย่างทันที และสม่ำเสมอ
 • ร่วมทำงานกับทีมงานทนายความในกรณีที่เป็นคดีที่มีความซับซ้อนสูง และมีทนายความมากกว่า 1 คนในคดีนั้นๆ
คุณสมบัติ

คุณสมบัติตำแหน่งทนายความ

 • อายุไม่เกิน 40 ปี 
 • เพศ - ไม่จำกัด
 • จบการศึกษาปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการรับรองโดย ก.พ.  กรณีจบการศึกษานิติศาสตรมหาบัณฑิต (ระดับปริญญาโท) ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • มีใบอนุญาตว่าความ ออกโดยสภาทนายความฯ 
 • มีประสบการณ์ในการว่าความและเป็นทนายความหลักในสำนวน/คดีนั้นมาไม่น้อยกว่า 20 คดี (กรณีถ้าทำคดีชุดมาต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และจำนวนคดีไม่น้อยกว่า 200 คดี) 
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้านทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (ในกรณีที่เป็นทนายความที่จบปริญญาตรีสาขาอื่นนอกเหนือจากนิติศาสตร์มาก่อนและมาเรียนต่อสาขานิติศาสตร์เป็นปริญญาตรี ภาคบัณฑิต และมีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจอื่นๆมาก่อนด้วยแล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษอย่างมาก)
 • กรณีสอบผ่านเนติบัณฑิตไทยแล้ว จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะโปรแกรม MS Word ได้เป็นอย่างดี 
 • มีความสามารถในการสื่อสารทั้ง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยม (กรณีสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆได้เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคคลิกภาพที่ดี 
 • มีความกระตือรือล้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เปิดรับความท้าทายใหม่ๆ 
 • รักการทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกันด้วยความสามัคคี 
 • มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ลูกความ ผู้บริหาร เพื่อนร่วมงาน และตัวเอง 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์  + Commission
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ประเวศ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : นิติศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • กิจกรรมออกกำลังกายโดย Personal Trainer (โยคะ เต้น Zumba)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • วัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี
 • ห้องออกกำลังกายภายใน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • เสื้อโปโลประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ELT) จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 2000 หรือปี พ.ศ. 2543 ปัจจุบันสำนักงานเปิดให้บริการมาแล้วกว่า 19 ปี โดยที่สำนักงานของเราให้บริการวิชาชีพเกี่ยวกับกฎหมาย ครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษากฎหมายกับองค์กร การให้คำปรึกษาและคำแนะนำด้านธุรกิจ จนรวมถึงการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเจรจา การประนีประนอมยอมความ การใช้คนกลางในการไกล่เกลี่ย การอนุญาโตตุลาการ หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล เพื่อให้รองรับการขยายตัวขององค์กรและทีมงาน บริษัทฯ ได้ตัดสินรวมทีมงาน 2 สถานที่ตั้งเข้าด้วยกันและย้ายมาที่ทำการใหม่เมื่อต้นไตรมาส 2 ของปี 2018 โดยที่ตั้งใหม่ของเราตั้งอยู่ที่ 41 อาคารพิพิธภัณฑ์จรรโลงพุทธศาสนา ชั้น 3 ซอยพัฒนาการ 64 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 10250    ทีมงานของเราที่ ELT มีความชำนาญ และประสบการณ์ที่ไม่ใช่แต่เพียงความรู้ด้านกฎหมายเท่านั้น แต่เรามีทีมงานและบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ในโลกธุรกิจด้วยเช่นกัน เรามีผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาที่สามารถช่วยเหลือลูกความเราในการให้คำแนะนำด้านกฎหมายที่คำนึงถึงธุรกิจท่านด้วยในหลายๆอุตสาหกรรมเช่น อุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology), อุตสาหกรรมด้านการเงินการธนาคาร, อุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและก่อสร้าง, อุตสาหการรมสาธารณูปโภค, อุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อต่างๆ รวมไปถึงโครงการภาครัฐ การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ นอกเหนือจากทีมที่ปรึกษาแล้ว ทีมงานด้านการระงับข้อพิพาทของเราเป็นทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งประเภทคดีมโนสาเร่ หรือคดีไม่มีข้อยุ่งยาก ไปจนถึงคดีขนาดใหญ่ที่มีความซับซ้อนของคดีและทุนทรัพย์จำนวนสูง ซึ่งทีมงานของเรามีประสบการณ์ในการทำคดีแพ่งทั่วไป, คดีครอบครัว, คดีมรดก, คดีเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดิน/กรรมสิทธิ์/การครอบครอง, คดีผู้บริโภค, คดีแรงงาน, คดีเกี่ยวกับอุตสาหกรรมก่อสร้าง, คดีเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม, คดีเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา, คดีละเมิด รวมไปถึงการระงับข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐ เช่นกรมสรรพากร นอกจากนี้เรามีทีมงานที่ดูแลลูกความที่ต้องทำงานกับภาครัฐ หรือเจ้าหน้าที่รัฐในคดีปกครอง, คดีอาญาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นต้น นอกเหนือจากบริการในการดำเนินคดีให้กับลูกความเราแล้ว เรามีทีมงานที่ให้บริการในด้านการบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา หรือเรียกว่าทีมงานสืบทรัพย์และบังคับคดี เพื่อติดตามให้ลูกหนี้ตามคำพิพากษดำเนินการชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้กับท่าน     ปัจจุบัน ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 นี้ทางสำนักงานของเราได้ให้บริการดูแลลูกความมามากกว่า 500 รายแล้วทั่วประเทศไทยและภูมิภาค   นอกเหนือจากนี้แล้วสำนักงานของเราได้มีพันธมิตรกับสำนักงานกฎหมายในประเทศต่างๆ เพื่อให้เราสามารถให้บริการกับลูกความของเราได้อย่างราบรื่นที่สุด ที่สำนักงานของเราเน้นและส่งเสริมให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันเป็นทีม   บุคลากรและทีมงานของเราคือทรัพย์สินสำคัญของเราในการที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จในธุรกิจและการให้บริการกับท่าน เราตระหนักถึงความสำคัญในการสร้างสรรค์บรรยากาศการทำงานที่ส่งเสริม Productivity และ การทำงานที่เป็นบวกสำหรับทุกคน ตอนนี้เรากำลังมองหาสมาชิกเพิ่มเข้ามาร่วมทำงานกับครอบครัว ELT เราต้องการคนที่ไม่หวั่นการทำงานหนัก มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และมองหาความท้าทายในชีวิต และเพิ่มศักยภาพของตัวเอง เรากำลังเปิดรับสมัครทนายความเพิ่มเติม ถ้าท่านสนใจสามารถสมัครได้ตามรายละเอียดของ Post นี้   
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ดร.อรอนงค์ ปิลันธน์โอวาท
ที่อยู่ : 41 ซอย พัฒนาการ 64 ถนน พัฒนาการ แขวง ประเวศ เขต ประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0859941456, 020491095
โฮมเพจ : http://www.elt-corp.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอนไลเทิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด