หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/04/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยเลขานุการบริษัท

Assistant Company Secretary
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
ยา/เภสัชกรรม
กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดการประชุมและทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผู้ถือหุ้น
2. ติดต่อประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. จัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์
4. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการผู้บริหาร บุคคลภายในและภายนอกองค์กร
5. จัดเตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เอกสารในงานประชุม
6. งานเอกสารต่าง ๆ ของสำนักเลขานุการบริษัทฯ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 23 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขา กฎหมาย, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ทำงานด้านผู้ช่วยเลขานุการบริษัทฯ
- มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทมหาชน
- มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- หากมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี และเคยทำงานกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่ารักษาพยาบาล 1 เท่าของเงินเดือน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือฯ  เป็นบริษัทผู้นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์และเครื่องมือทางวิทยาศาตร์  ชั้นนำจากต่างประเทศ  บริษัทฯ  มีการขยายธุรกิจที่หลากหลาย  เพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของบริษัทฯ  จึงต้องการผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานในตำแหน่ง ดังนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : hrd@eforl-aim.com
ที่อยู่ : 184 Rajvithee Road, Bangyee Khan, Bangplad, Bangkok 10700
โทรศัพท์ : 0-2883-0871-79 ต่อ 606,095-593-5578
โทรสาร : 0-2424-0531
โฮมเพจ : http://www.eforl-aim.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)