หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/11/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักจัดการความรู้อาวุโส (ขอนแก่น)

Senior knowledge management officer (ขอนแก่น)
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก , กราฟฟิก ดีไซน์
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ์ และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การพัฒนาเมืองและย่านสร้างสรรค์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. บริหารจัดการโครงการและกิจกรรมที่กระตุ้นบรรยากาศของย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และวางแผนการขยายผลสู่พื้นที่อื่น และประสานเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน
3. บริหารจัดการงานเทศกาลด้านความคิดสร้างสรรค์ระดับสากล เพื่อกระตุ้นให้เกิดความเคลื่อนไหวในพื้นที่ รวมถึงการติดตามประเมินผลการจัดงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดงานให้มีมาตรฐานและขยายผลออกไปอย่างกว้างขวาง
4. จัดทำเอกสารขออนุมัติโครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารเงินงบประมาณในโครงการ /กิจกรรมที่ต้องรับผิดชอบ
5. รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งอุปสรรค ปัญหาและข้อเสนอแนะในการบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ต่อผู้บังคับบัญชา
6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การจัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และส่งเสริมให้เกิดการเข้าถึงฐานข้อมูลของสาธารณชนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์
7. ควบคุม ดูแล แนะนำการจัดระบบงานบริหารกิจกรรมในส่วนของสำนักบริหารและพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานดังกล่าวมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
8. ร่วมบ่มเพาะ พัฒนาเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานจริง ตลอดจนการลงมือปฏิบัติเป็นตัวอย่างจริง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายขององค์กร
9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการออกแบบ สถาปัตยกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์ และผลงานในการบริหารงานกิจกรรม โครงการ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความรู้ และความสามารถในการบริหารจัดการโครงการ และประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ
4. มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
5. มีทักษะในการฟัง พูด อ่าน เขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูปและอุปกรณ์สำนักงานได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
Creative Economy Agency (Public Organization)

เพราะเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ต้องอาศัยความเชื่อมโยงกันของทุกภาคส่วน CEA ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ ให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภาคการผลิตจริง ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Kritsadakan.b@tcdc.or.th,laddawan.a@tcdc.or.th
ที่อยู่ : The Grand Postal Building 1160 Charoenkrung Road, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2105-7400
โทรสาร : 0-2664-7670
โฮมเพจ : http://www.cea.or.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)