หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักจัดการความรู้อาวุโส (งานพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้)

Senior knowledge management
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก , กราฟฟิก ดีไซน์
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ให้คำแนะนำ ข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรม ผ่านการใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชำนาญการสูงในด้านพัฒนาและผลิตเนื้อหาความรู้ ในการดำเนินการและแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ได้กำหนดไว้
2. รับผิดชอบการพัฒนาเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายและสาธารณชนทั้งใน และต่างประเทศ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ และเป้าหมายองค์กร ผ่านรูปแบบและช่องทางที่เหมาะสม
3. ดูแลการรวบรวมเนื้อหาข้อมูลและงานวิจัย เพื่อนำมาสังเคราะห์ พัฒนาและจัดทำเนื้อหาเพื่อประกอบการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน รวมทั้งการเผยแพร่เนื้อหาความรู้ผ่านช่องทางต่าง ๆ
4. ดูแลการศึกษารูปแบบ เครื่องมือใหม่ๆ ในการพัฒนาและนำเสนอเนื้อหาองค์ความรู้สร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์ต่อสำนักงาน
5. ดูแล แนะนำการบริหารการจัดเก็บฐานข้อมูลเนื้อหานิทรรศการ เพื่อนำใช้ประโยชน์ และอ้างอิง
6. ดูแล แนะนำการรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาเนื้อหาต่อ ผู้บังคับบัญชา
7. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขา อักษรศาสตร์ หรือ การบริหารพิพิธภัณฑ์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง (หากจบปริญญาโทหรือเอกในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง จะลดระยะเวลาประสบการณ์ลง 2 และ 4 ปีตามลำดับ)
2. มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการจัดทำเนื้อหาองค์ความรู้ ไม่น้อยกว่า 5 ปี
3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยตนเอง
4. มีทัศนคติ และมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
5. มีทักษะในการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เพื่อประโยชน์ของสำนักงาน
6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือด้านโซเชียลมีเดียในระดับดี
7. มีทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียนทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในระดับดีมาก 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 7 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
Creative Economy Agency (Public Organization)

เพราะเชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ ต้องอาศัยความเชื่อมโยงกันของทุกภาคส่วน CEA ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาผู้ประกอบการ สร้างนิเวศน์และสนับสนุนบุคลากรสร้างสรรค์ ให้เกิดการเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม และภาคการผลิตจริง ซึ่งเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจต่อไป

 
ชื่อผู้ติดต่อ : งานบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : อาคารไปรษณีย์กลาง เลขที่ 1160 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 02-105-7400
โทรสาร : 02-105-7450
โฮมเพจ : http://www.cea.or.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)