หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักบัญชีอาวุโส

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (ดุสิต)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• กำกับดูแลและให้คำปรึกษาทีมการเงินต่างประเทศเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
• จัดทำประมาณการเงินสดคงเหลือเพื่อวางแผนการรับ/จ่ายเงินในอนาคต
• จัดทำและวิเคราะห์ข้อเสนอสำหรับบริการธนาคารและการเงิน
• ติดต่อประสานงานกับธนาคารทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับการทำรับ/จ่ายเงิน
• บันทุกรายการบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ตั้งพักเมื่อได้รับการแจ้งข้อมูลการโอนเงินจากบริษัทในเครือ โดยติดต่อขออัตราแลกเปลี่ยนในการโอนเงินจากการเงินกลาง
• รับเอกสารโอนเงินจากบริษัทในเครือทุกวัน
• ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับโอนเงิน bank statement และ บันทึกตัดบัญชีลูกหนี้ตั้งพัก
• จัดทำเอกสารการโอนเงินให้ supplier ตามที่บริษัทในเครือแจ้งมา เสนอให้ผู้มีอำนาจของบริษัทลงนาม และจัดส่งเอกสารโอนเงินให้กับธนาคาร
• บันทึกบัญชีตัดบัญชีเจ้าหนี้ตั้งพัก ค่าธรรมเนียมธนาคาร และเงินฝากธนาคารทั้งที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ และไทยบาท
• จัดทำ Bank reconcile และรายละเอียดประกอบ
• จัดทำรายะเอียดประกอบ เพื่อจัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง :
o รายละเอียดการโอนเงินเพื่อจัดส่งให้ supplier
o รายละเอียดและหลักฐานการโอนเงินให้บริษัทในเครือ
o รายละเอียดยอดคงเหลือระหว่างกันกับบริษัทในเครือ
• จัดรายละเอียดเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเรียกเก็บค่าบริการกับบริษัทในเครือ และออกใบแจ้งหนี้เพื่อเรียกเก็บค่าบริการกับบริษัทในเครือ
• สามารถให้คำปรึกษาเบื้องต้น้กี่ยวกับกระบวนการการทำงานและระยะเวลาในการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
• งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หรือที่เกี่ยวข้อง
• เพศหญิง/ชาย อายุ 30ปีขึ้นไป (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างน้อย 5-10 ปี ด้านการเงิน บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ และบัญชีทั่วไป
• มีประสบการณ์ในการกำกับดูแลทีมผู้ใต้บังคับบัญชา
• มีความรู้ในเรื่องภาษีอากร อาทิ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น
• สามารถใช้โปรแกรม Excel (ขั้นกลาง-สูง), Word และ PowerPoint ได้
• สามารถใช้โปรแกรม SAP-ERP, SAP-BPC 
• มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สามารถติดต่อสื่อสารได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ดุสิต)
การศึกษา : ปริญญาตรี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจและยาวนานกว่า 86 ปี มีพนักงานกว่า 5,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ความเติบโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน ขณะนี้บริษัทกำลังขยายทีมใหม่  ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ  และพร้อมที่จะร่วมพัฒนาความก้าวหน้าไปด้วยกันในตำแหน่งต่างๆ 

 

ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Primary Industries :
อาหารและเครื่องดื่ม
Number of Employee :
6000"
Registration :
-
งาน หางาน สมัครงาน

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ที่สำคัญของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยก่อตั้งขึ้น เพื่อดูแลธุรกิจเครื่องดื่มของ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และรับผิดชอบในการบริหารและทำการตลาดของ ผลิตภัณฑ์ เบียร์ โซดา น้ำดื่มเครื่องดื่มสุขภาพ น้ำแร่ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง และ สาหร่ายทะเลทอดกรอบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สิงห์” “ลีโอ” “ บีอิ้ง” “ เพอร์ร่า” “ พันดี”  “มาชิตะ” และ "ซันโว"

 

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการบริหารโรงเบียร์ 3 แห่ง และโรงงาน ผลิตโซดาและน้ำดื่มรวม 7 แห่ง ในจุดสำคัญต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้แทนจำหน่ายด้านการให้บริการเพื่อรองรับความต้อง การของตลาด รวมถึงตอบสนอง
ผู้บริโภคให้ได้อย่างทั่วถึง โดยมีเครือข่ายเอเย่นต์จำนวน 300 ราย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วราชอาณาจักร และมีตัวแทนจำหน่ายใน กว่า 50 ประเทศทั่วโลก และด้วยเกียรติบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 รับรองมาตรฐานและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 : 2005 รวมทั้ง GMP & HACCP และรางวัลเหรียญทองจากประเทศต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกมั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดและบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชาวไทยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ โดยการส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้ สู่ท้องถิ่นประกอบกิจกรรมทางสังคมที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ไทยเป็นหลัก รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและกีฬาทุกประเภท เพื่อเป็น การตอบแทนสังคมที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯด้วยดีมาตลอด      
    

พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

วิสัยทัศน์

 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ตั้งเป้าหมายว่าในอีก 3 ปี ข้างหน้า สิงห์ต้องเป็นเบียร์ Top 3 ของเอเชีย และก้าวขึ้นสู่ Top 50 แบรนด์ในระดับโลกภายใน 5 ปี เน้นการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรและสินค้า การแตกย่อยบริษัทให้เล็กลงเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจเรื่องงาน อีกทั้งยังคงคุณค่าความเป็นไทยไว้เสมอ

 

เป้าหมาย


เป้าหมายของสิงห์คือการเป็นแบรนด์ระดับโลก ที่มีมูลค่าของแบรนด์ (Valueable Brands) สูงสุด 50 อันดับ

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจแลยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน                                       
        
สวัสดิการสำหรับพนักงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และพนักงานบริษัทในเครือ
- โบนัสประจำปี
- ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพหมู่และอุบัติเหตุ
- ส่วนลดสินค้าและร้านค้าของบริษัท
- ส่วนลดกิจกรรมที่บริษัทให้การสนับสนุน
- ของขวัญปีใหม่ประจำปี
- เงินช่วยเหลืออุบัติภัย/งานศพ
- เครื่องแบบพนักงาน
- ทุนการศึกษาบุตร
- กระเช้าเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
- รถรับส่งพนักงาน
- ฯลฯ    
 
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Thanonnakornchaisri, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4396
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
สำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ : สำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ : 0-2242-4396,02-242-4300
โทรสาร : 0-2669-4278
โฮมเพจ : http://recruit.boonrawd.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด