หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักลงทุนสัมพันธ์

Investor relations
บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย / หญิง 23 - 40 ปี
 2 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (หากไม่มีประสบการณ์ต้องจบการศึกษาหลักสูตร ภาคภาษาอังกฤษ – English Program or International Program)
 3. มีประสบการณ์หรือความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักทรัพย์,การวิเคราะห์อัตราส่วนทาง การเงิน,การลงทุนในตลาดทุน การประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสม หรือการวางแผนการลงทุนต่างๆ
 4. มีความสามารถในการวางแผน การคิดเชิงกลยุทธ์ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีมนุษยสัมพันธ์และการประสานงานที่ดี และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการนำเสนองาน
 5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษทั้งการพูด อ่าน และเขียน ได้ในระดับดีเยี่ยม
 6. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Word,Excel,Power Point ได้ดี เยี่ยม
 7. มีความรู้ด้านกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับบริษัทจำกัด/บริษัทมหาชน กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก.) เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพทั้ง  NPL  และ  NPA  เป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำที่มีเครือข่ายทุกภูมิภาค 25 สำนักงาน มีความมั่นคง  สวัสดิการดี   มีการฝึกอบรมบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มทักษะให้เป็นมืออาชีพ   ตลอดจนให้การสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่พนักงานให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ต้องการรับสมัครบุคลากรเข้าทำงาน  ดังนี้สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ , สำนักงานดอนเมือง
ภาคเหนือตอนบน เชียงใหม่ (แก้วนวรัฐ) , เชียงใหม่ (เจริญเมือง) , เชียงราย , ลำปาง
ภาคเหนือตอนล่าง พิษณุโลก , แพร่ , นครสวรรค์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น , อุดรธานี , นครราชสีมา , อุบลราชธานี
ภาคตะวันออก ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา
ภาคกลาง สุพรรณบุรี, สระบุรี, ราชบุรี, นครปฐม
ภาคใต้ตอนบน สุราษฎร์ธานี , ภูเก็ต , ประจวบคีรีขันธ์
ภาคใต้ตอนล่าง หาดใหญ่ , นครศรีธรรมราช , ยะลา 

ที่อยู่ : 99 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2267-1900 Ext.2703-2709
โทรสาร : 0-2233-9574
โฮมเพจ : http://www.bam.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)