หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักวิชาการมาตรฐานวิชาชีพ (ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ)

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดำเนินการประสานงานและบริหารจัดการโครงการเกี่ยวกับ การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ การส่งเสริม สนับสนุนภาครัฐ ภาคเอกชน จัดทำมาตรฐานอาชีพ การรับรององค์กร และการรับรองสมรรถนะของบุคคลที่มีความยาก

- ศึกษา วิเคราะห์ ค้นคว้างานวิชาการ ในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ

- จัดทำข้อเสนอ ข้อตกลงความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน

- ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอต่อหน่วยงาน

- วิเคราะห์ กลั่นกรอง และจัดลำดับความสำคัญของแผนงานโครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพมาตรฐานอาชีพ และการสนับสนุนรับรององค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกระบวนการขั้นตอนของมาตรฐานอาชีพ

- ร่วมจัดทำเอกสาร ตำรา คู่มือ สื่อ เอกสารเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์วิธีการ หรือประยุกต์นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่อการเรียนรู้ และการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

- ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานตามแผนงานหรือโครงการของหน่วยงานระดับสำนัก และช่วยแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน

- ให้คำปรึกษาแนะนำและบริการข้อมูล ตอบแก้ไขปัญหา หรือชี้แจงเรื่องต่างๆ ของงานในความรับผิดชอบแก่ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน บุคคลทั้งภายในและภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

- วุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี สาขาเกษตรกรรม สาชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขามนุษยศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ที่ ก.พ. รับรอง

- มีประสบการณ์ในงานพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในด้านการบริหารจัดการและวิจัย ไม่น้อยกว่า 2 ปี ในระดับปฏิบัติการ และไม่น้อยกว่า 5 ปี ในระดับชำนาญการ

- มีความรู้ในการวิเคราะห์ วิจัยในระบบต่างๆ มีทักษะด้านการสื่อสารและนำเสนอผลงาน

- มีความรู้หรือปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่ง ที่เข้าใจถึงมาตรฐานอาชีพของวิชาชีพนั้น

- สามารถบริหารบุคคลที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

- สามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจในการแก้ปัญหาอย่างเป็นอิสระด้วยตนเองได้

- มีทักษะด้านการทำงานเป็นทีม สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

- มีทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยสำเนาผลการทดสอบระดับความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP, TU-GET ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน

- มีประสบการณ์ด้านการรับรองมาตรฐาน ISO

- หากได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ หรือ หนังสือรับรองสมรรถนะจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ


เอกสารหลักฐาน:

- ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน จำนวน 1 ชุด

- สำเนาปริญญาบัตร และใบระเบียนผลการศึกษา(Transcript) จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

- ประวัติส่วนบุคคล การศึกษา การฝึกอบรม ผลงาน และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ชุด

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

- หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากสถานที่ทำงานเดิม จำนวน 1 ชุด

- ใบแสดงผลด้านภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

- เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย) จำนวน 1 ชุด

- ทั้งนี้ สำเนาเอกสารให้มีการรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ

สถานที่ทำงาน

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กทม (BTS สถานีอารีย์ ทางออกที่ 1)

 เวลาทำงาน

 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : เกษตร
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติมจากสถาบัน
  • ประกันชีวิต-อุบัติเหตุ
  • ประกันสุขภาพกลุ่ม
  • ลาพักร้อน 15 วันต่อปี
  • เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร
เกี่ยวกับบริษัท
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
 
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวไพรำ ไชยสมบูรณ์
ที่อยู่ : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) เลขที่ 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้นที่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : Tel. 02-035-4900 ต่อ 5016
โทรสาร : 0-2617-7577
แสดงตำแหน่งอื่นใน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)