หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/10/2562
งาน หางาน สมัครงาน

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

บริษัท โคคูนิก จำกัด
ความงาม/เครื่องสำอางค์
กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และวิจัย การพัฒนาระบบและวิธีการส่งเสริมการเกษตร การส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาด การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรและองค์ความรู้ด้านการเกษตร การส่งเสริมธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตร การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ และกระบวนการพัฒนากลุ่มให้กับเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายเพื่อสร้างความเข็มแข็งให้กับชุมชนเกษตร การให้บริการทางวิชาการ ให้คำปรึกษา แนะนำ การจัดการการผลิตในพื้นที่ รวมถึงข้อมูลด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. เพศชายหรือหญิง
2. อายุ 25 ปีขึ้นไป
3. ปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา ดังนี้
                 - สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
                 - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ
4. หากสามารถพูดภาษาอีสานได้ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โคคูนิก จำกัด เป็นประเภทธุรกิจ ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไหม ก่อตั้งขึ้น โดย คุณดำรง ก้องเกียรติไกร และคุณแพรวพราย ก้องเกียรติไกร ผู้บริหารของบริษัทฯ ที่มีความสนใจไหมอีรี่ เนื่องจากไหมอีรี่เป็นวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีคุณสมบัติพิเศษสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย อีกทั้งหนอนไหมอีรี่สามารถกินใบมันสำปะหลังและใบละหุ่งเป็นอาหาร ซึ่งประเทศไทยมีการปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ (ยกเว้นภาคใต้) จึงทำให้สามารถเลี้ยงไหมอีรี่ได้อย่างครบวงจรในประเทศไทย และเหมาะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังทำเป็นอาชีพเสริมได้ และด้วยวัตถุดิบที่เป็นอาหารเลี้ยงค่อนข้างน้อย และมีค่าคาร์บอนฟุตพรินต์ และวอเตอร์ฟุตพรินต์ต่ำเมื่อเทียบกับอาหารชนิดอื่น
จากความสำคัญดังกล่าว ผู้บริหารจึงมีความมุ่งมั่นในการรณรงค์และสนับสนุน ให้ชาวบ้านหรือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศไทยเลี้ยงไหมอีรี่ เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพ หรือเป็นอาชีพเสริมในการสร้างรายได้เพิ่มเติมจากงานประจำ บริษัทฯ จะสร้างกลุ่มและขยายเครือข่ายเกษตรกรให้เลี้ยงไหมอีรี่เพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่ โดยให้ความรู้ และคำปรึกษาแก่เกษตรกร และสนับสนุนส่งเสริมการทำเกษตรแบบยั่งยืนให้เกิดขึ้นตลอดกระบวนการดำเนินงาน นอกจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่อย่างครบวงจร อาทิ อาหารแปรรูปจากดักแด้ อาหารเสริม ยารักษาโรค เครื่องสำอาง เป็นต้น เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้บริโภค

 
ที่อยู่ : เลขที่ 21 ชั้นที่ 5 ซอยราษฎร์บูรณะ 44 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 096-924-1545
โฮมเพจ : http://www.kokoonic.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โคคูนิก จำกัด