หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

นักวิชาการ

Technical Officer
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ/อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำแผนงาน การพัฒนาโครงการ การประสานเพื่อหาเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
 • จัดทำข้อเสนอโครงการ การบริหารโครงการ ตลอดจนกำกับดูแลการทำรายงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรของสถาบันฯ
 • พัฒนาหลักสูตรตามขอบข่ายที่ได้รับมอบหมาย และตรงตามความต้องการของลูกค้า

คุณสมบัติ
 • ปริญญาโทขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
 • สามารถขับรถยนต์ได้ 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 4 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาโท
คณะ : วิทยาศาสตร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2541 สรอ. มีฐานะเป็นสถาบันอิสระภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อดำเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลในระหว่างปี 2542-2544 สรอ. มีระบบการบริหารงานแบบเอกชนในรูปของคณะกรรมการสถาบัน และคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน โดยมีความมุ่งมั่นต่อความเป็นกลาง และไม่เลือกปฏิบัติ ในการให้บริการด้านการตรวจและการรับรอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานตามหลักเกณฑ์สากล ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17021-1:2015 และ ISO 50003:2014
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Section
ที่อยู่ : 11th Floor, Yakult Building,1025 Paholyothin Rd., Phyathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2617-1727-36 ext:115-116
โทรสาร : 0-2617-1703-4, 0-2617-1707-9
โฮมเพจ : http://www.masci.or.th/