หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

31/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

นักส่งเสริมการเกษตร

บริษัท โคคูนิก จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• จัดทําแผนงานการขยายกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไหมอีรี, วางแผนการรับซื้อ
• กําหนดทิศทางการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุภารกิจที่กําหนดไว้และเกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด
• ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อกำหนดทิศทางยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนาด้านต่างๆ
• กํากับดูแลควบคุมงาน การบริหารแผนงาน รวมถึงแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้
• ประสานการทํางานโครงการต่าง ๆ กับบุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรอื่น โดยมีบทบาทในการจูงใจโน้มน้าวเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนด
• ให้ข้อคิดเห็นและคําแนะนํา แก่บุคคล หน่วยงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์และความร่วมมือในการดําเนินงานร่วมกัน
• ดำเนินการเรื่องการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม (GAP) รวมถึงเสนอแนะระบบและวิธีการติดตามประเมินผล
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

• เพศชาย-หญิง อายุ 25 – 35 ปี

• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาด้านการเกษตร สาขาส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร นิเทศศาสตร์เกษตร สาขาชีววิทยา หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการส่งเสริมเกษตรกร (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี

• สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว (บริษัทจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงให้)

• มีมนุษสัมพันธ์ดี ชอบติดต่อผู้คน และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง

• พูดภาษาอีสานได้ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน: บจก.โคคูนิก เลขที่ 21 ชั้นที่ 5 ซอยราษฎร์บูรณะ 44 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
วันและเวลาทำงาน: ทำงาน จ-ศ หยุด ส-อา / เวลา 08.00 - 18.00 น. 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขา : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะ : เกษตร
สาขา : ส่งเสริมการเกษตร
สวัสดิการ
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • อบรมตามสายอาชีพ
  • โบนัส / ปรับเงินประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท โคคูนิก จำกัด เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่ทำจากไหมอีรี่ เพื่อเป็นโปรตีนจากแมลงและเพื่อทดแทนการบริโภคเนื้อสัตว์ เนื่องจากมีคุณสมบัติพิเศษสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย มีค่าคาร์บอนฟุตพรินท์ และวอเตอร์ฟุตพรินท์ต่ำเมื่อเทียบกับโปรตีนจากอาหารชนิดอื่น
บริษัทฯ มุ่งวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ไหมอีรี่อย่างครบวงจร อาทิ อาหารแปรรูปจากดักแด้ อาหารเสริม เป็นต้น เพื่อให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพ เหมาะสมกับผู้บริโภค
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภรณ์ทิพย์ ชื่นเรือง (คุณอ้อ)
ที่อยู่ : เลขที่ 21 ชั้นที่ 5 ซอยราษฎร์บูรณะ 44 แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 094-657-1882
โฮมเพจ : http://www.kokoonic.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โคคูนิก จำกัด