หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/07/2562
งาน หางาน สมัครงาน

นักวิเคราะห์ (สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา)

Analyst (Research and development support)
ด่วนมาก!!!
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
หน่วยงานรัฐบาล
ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วิเคราะห์ข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการวิจัย โปรแกรม หรือนโยบายและแผน เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และผลกระทบ รวมทั้งพิจารณาและให้คำปรึกษา/ ข้อเสนอแนะกับหน่วยงาน/ผู้ที่เกี่ยวข้องภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา
2. ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีมาสนับสนุนใหเ้กิดโครงการวิจัยและการนำงานวิจัยไปสู่ ผู้ใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือ สาธารณะ
3. ประสานงาน และติดตามความก้าวหน้าของงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงการวิจัย โปรแกรม หรือ นโยบายและแผน ในภาพรวมงานวิจัยของศูนย์/สวทช. เพื่อให้เกิดการส่งมอบผลงานต่อ โปรแกรมวิจัย/ แผนและนโยบายของศูนย์แห่งชาติเพื่อพัฒนาได้ตรงตามเป้าหมายที่กำหนด
4. วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทำรายงานที่รับผิดชอบของโครงการวิจัยและ/หรือวิเคราะห์ ประเมินผลเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยที่รับผิดชอบของโครงการวิจัย โปรแกรม หรือนโยบายและแผน
5. ประสานงาน การจัดประชุม/ สัมมนาระหว่างนักวิจัยและบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อแสวงหาความร่วมมือ/ แหล่งทุนในโครงการวิจัย รวมทั้งระหว่างนักวิจัยและหน่วยงาน ต่างๆ ภายใน/ภายนอกองค์กรเพื่อให้เกิดการดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย
6. จัดเก็บข้อมูลของโครงการวิจัย/แผนงานวิจัยให้ทันสมัยและพร้อมใช้ในการปฏิบัติงาน
คุณสมบัติ
  • การศึกษาปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือปริญญาตรี แต่มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป
  • อายุ 27-40 ปี
  • ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง
  • ความรู้ด้านระบบ IT ในงานที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้พื้นฐานด้านธุรกิจ
  • มีทักษะกระบวนการวิเคราะห์โครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบ การวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับโครงการ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 10 ปี
สถานที่ : ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาโท
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สวัสดิการ
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสุขภาพ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • รถบริการสำนักงาน
เกี่ยวกับบริษัท

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534 สวทช. มุ่งผลักดันให้ประเทศไทยแข็งแกร่งและ เจริญรุ่งเรืองบนเวทีเศรษฐกิจระดับโลก โดยการนำความสามารถอันเหนือชั้นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาช่วยให้ภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรมสามารถดำเนินงานได้ดี มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

 
ชื่อผู้ติดต่อ : งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : ชั้น 3 อาคารสำนักงานกลาง งานสรรหาคัดเลือก ฝ่ายบริการทรัพยากรบุคคล : สำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 111 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2564-7000
โทรสาร : 0-2564-7021
โฮมเพจ : http://www.nstda.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ