หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

นิติกร

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ด้านการปฏิบัติการ
- เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับสัญญาที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา
- ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์ และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย
- ศึกษาข้อมูล รวบรวม ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใด ๆ ที่เกี่ยวกับสัญญา รวมถึงการดำเนินการใด ๆ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และการดำเนินคดีของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง

2. ด้านการวางแผน
- วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

3. ด้านการประสานงาน
- ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
- ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สอดคล้องกับกฎหมาย

4. ด้านการบริการ
- ให้คำปรึกษาแนะนำด้านกฎหมายแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจในข้อกฎหมายที่เป็นปัญหา และให้ความรู้ถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของบุคคลหรือหน่วยงาน

คุณสมบัติ
1.วุฒิ ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรอบรู้และเข้าใจในธุรกิจของบริษัท
3. เข้าใจบทบาทหน้าที่ของนิติกรประจำบริษัท
4. มีความรู้และความเข้าใจด้านกฏหมาย แรงงานและสัญญาต่างๆ
5. ไม่มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวจากโอกาสทางธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเก็บความลับของบริษัทฯได้เป็นอย่างดี
6. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในและภายนอกบริษัท
7. มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
8. มีประสบการณ์ทำงานด้านนิติกรประจำบริษัทอย่างน้อย 5 ปี 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : นิติศาสตร์
สาขา : กฎหมายธุรกิจ
คณะ : นิติศาสตร์
สาขา : กฎหมาย
สวัสดิการ
  • รถรับ-ส่งพนักงานงาน
  • ค่าชุดยูนิฟอร์ม
  • หอพักพนักงาน 
  • ห้องพยาบาล 24 ซม.
  • ประกันสังคม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • สหกรณ์ออมทรัพย์
  • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการบริษัทฯ
  • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 6-12 วัน (วันหยุดพักร้อน)
  • เงินช่วยเหลือ ค่าฌาปณกิจศพ บิดา-มารดา/สามี-ภรรยา/ลูก 10,000 บาท
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ภายใต้แบรนด์ PFP และสโลแกน อร่อยง่ายๆ...ทำจากปลาทะเล 
เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2527 ภายใต้การบริหารงานของ นายทวี ปิยะพัฒนา ประธานกรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท PFP ซึ่ง PFP มีผลิตภัณฑ์มากมาย เช่น ปูอัด เต้าหู้ปลา ก้ามปูเทียม ชิกูว่า ฯลฯ ซึ่งจำหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีบริษัทในเครือได้แก่
 
1. บริษัท อุตสาหกรรมปลาป่นแปซิฟิค จำกัด    
 
    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2531 ดำเนินธุรกิจปลาป่นเพื่อทำอาหารสัตว์
 
2. บริษัทพี.เอฟ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
 
    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2543 ดำเนินธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อกระจายสินค้าอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
 
3. บริษัท ที.พี.แปซิฟิค จำกัด
 
    ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2547 ดำเนินธุรกิจการจัดเก็บสินค้าและกระจายไปยังโซนภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน จากการดำเนินงานกว่า 29 ปี บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้การควบคุมคุณภาพจนได้รับการรับรองคุณภาพ อาทิ HACCP, ISO22000, ISO14001&มอก.18001 อีกทั้งการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักศาสนาอิสลาม จนได้รับการรับรองเครื่องหมาย HALAL, HAL-Q และ MS-QWL โดยพนักงานทุกคนใช้หลัก 7 ส เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติงาน และได้รับ 3 รางวัล คือ รางวัลเหรียญเงิน รางวัลบูธโดนใจ รางวัลขวัญใจประชาชนจากการประกวด 5ส ดีเด่นแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ.2551 รวมถึงรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยที่บริษัทฯมอบแก่พนักงาน
    จากวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลที่ว่า “บริษัทจะเป็นผู้นำในธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป ในการผลิต ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ” 
    ทำให้วันนี้ PFP สามารถเข้าไปอยู่ในใจคนทั่วโลกนานกว่า 30 ปี และยังมุ่งมั่นในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสู่ผู้บริโภคต่อไป 
ชื่อผู้ติดต่อ : นางสาวฐานิตย์ พรมทองบุญ
ที่อยู่ : 27/4 ม.7 ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-303999
โทรสาร : 074303909
โฮมเพจ : http://www.pfp-pacific.com