หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผช.ผอ.ก่อสร้าง / ผู้อำนวยการก่อสร้าง สายงานก่อสร้าง(บริหาร)

Assistant Director / Director of Construction
ด่วนมาก!
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารงานก่อสร้างโครงการให้สอดรับกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ Delivery on time, Quality Assurance, SOS, CRM, etc.
2. ควบคุมและติดตามการทำงานของฝ่ายก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตาม KPI
3. จัดทำแผนงานการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานด้านการเงินและการบัญชี เพื่อสอดคล้องกับแผนรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
4. พัฒนา Technology งานก่อสร้าง ระบบ RC และการก่อสร้างแบบ Precast และ Tunnel Form
5. บริหารงานให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนต่างๆโดยรอบและอย่าให้เกิดข้อโต้แย้งอันนำปัญหามาสู่บริษัทฯ
6. ฝึกอบรมและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสามารถและมีความคิดพัฒนายอมรับเทคนิคใหม่ ๆ
7. สรรหาผู้รับเหมาใหม่ ๆ ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคต
8. บริหารผู้รับเหมาให้มีความคิดก้าวหน้าและสามารถพัฒนาตัวเองให้เติบโตตามบริษัทฯอย่างสอดคล้อง
9. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 37 - 48 ปี
• วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท (วศ.บ) โยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
• มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
• ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
• วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญา
• ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลง
• จัดสรรแผนงานก่อสร้างในอนาคต
• ประมาณการต้นทุนงานก่อสร้าง
• ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย
• มีประสบการณ์งาน Precast -Tunnel form จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive
• สามารถขับรถยนต์ได้

ทุกตำแหน่ง: ถ้ามีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 20 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา : การบริหารงานวิศวกรรมโยธา
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมโยธา
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา : เทคโนโลยีโยธา
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขา : ครุศาสตร์โยธา
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : การจัดการงานก่อสร้าง
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา-ทรัพยากรน้ำ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : การจัดการงานก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีโยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • คลอดบุตร
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ชื่อ "บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี" ดำเนินธุรกิจมายาวนานกว่า 20 ปี โดยการเปิดดำเนินโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ จะเน้นพื้นที่เป้าหมายสี่มุมเมือง คือ โซนในเมือง โซนตะวันออก โซนเหนือ และโซนใต้ ของกรุงเทพมหานคร ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับบริษัทฯ ของเรา 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : 222/2 ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02 732 1041-5,081 870 9111 ,065 518 9616
โทรสาร : 0-2732-3814
โฮมเพจ : http://www.lalinproperty.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)