หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Krungsiam Beverage Co.,Ltd
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. รับแผนการผลิตจากผู้บังคับบัญชา นำมาวางแผนต่อและปฎิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางงานผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้

3.ดำเนินการทวนสอบ เอกสารระบบให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน

4.ดำเนินการควบคุมเวลาในการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้

5. ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนด

6.ตรวจสอบและควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ ให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตราฐานที่กำหนดไว้

7.ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต เอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการสืบย้อนกลับให้ถูกต้อง ครบถ้วน

8.ตรวจสอบการบรรจุผลิตภัณฑ์ครบถ้วน และถูกต้องตามคำสั่งซื้อ หรือ แผนการผลิต ที่กำหนดไว้

9. ตรวจสอบและควบคุมการส่งมอบสินค้าให้กับหน่วยงานต่อไป อย่างถูกต้องและชัดเจน

10. ตรวจสอบการบันทึกรายงานการผลิต ในแต่ละจุดงานเพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและสรุปรายงานได้อย่างถูกต้อง

11.ควบคุมปริมาณงานที่ผลิตได้ , ปริมาณของเสีย , ค่าแรงการผลิตให้อยู่ในมาตราฐานที่กำหนด

12.ทำการรวบรวมรายงานสรุปผลการปฎิบัติงานส่งให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

13.ดูแลรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

14. ให้คำแนะนำปรึกษาการดำเนินงานต่างๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

15.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน

16. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นๆ ที่กี่ยวข้อง

17.ดูแลเรื่องการทำความสะอาด ภายในบริเวณอาคารการผลิต หรือพื้นที่ผลิตให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

18. นำเอาข้อมูล ยอดตัวเลขของเสีย Break down ในแต่ละวันมาวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุและหาวิธีป้องกันและแก้ไข

19. อบรมพนักงานในจุดงานต่างๆ ให้เข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และปลอดภัยต่อการทำงาน

20. ปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานกับพนักงาน

21.นำเสนอแนวคิดหรือวิธีการใหม่ๆ ที่ส่งผลดีต่อการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิต หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา

22.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของทางโรงงานอย่างเคร่งครัด

23.นำนโยบายของผู้บังคับบัญชา ไปปฏิบัติให้เกิดผลอย่างชัดเจนและครอบคลุม

24. นำเอาระบบบริหารคุณภาพ HACCP,GMP,ISO,BRC มาปฏิบัติใช้ด้วยความเข้าใจ และใช้อย่างต่อเนื่อง

25. ทำการประเมินผลการทดลองงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ใต้บังคับบัญชา

26. พิจารณาอนุมัติการลางานของพนักงานในสังกัด ตามระบบงานที่บริษัทฯ กำหนด

27.อนุมัติการลงนามเอกสารต่างๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด

28. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

เพศ ชาย-หญิง

อายุ 30 ปีชึ้นไป

จบปริญญาตรี ขึ้นไป     วทอ. , พัฒนาผลิตภัณฑ์ , หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์การควบคุมการผลิต,ควบคุมคนมาก่อนไม่ต่ำกว่า 5 ปี

มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อหน้าที่

มีความเป็นผู้นำ และมีนุษยสัมพันธ์ที่ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 6 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • โบนัสตามผลประกอบการ 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนการศึกษาบุตร
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ประกันสังคม
 • เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • พักร้อนสูงสุด 10 วัน
 • เบี้ยขยัน
 • ค่าตำแหน่ง
 • ข้าวกลางวันฟรี 
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • ยูนิฟอร์ม
 • รางวัล 5 ,10 และ 15 ปี
 • สวัสดิการกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อ
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • งานสังสรรค์ประจำปี
 • กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย
 • สวัสดิการรับขวัญบุตรและบุตรี
 • เงินช่วยเหลือการสมรส
 • เงินช่วยเหลืออุปสมบท
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • ค่าเช่าบ้าน (บางตำแหน่ง)
 
เกี่ยวกับบริษัท
Krungsiam Beverage Company Limited was established on February 19, 1999 with a registered capital of 40 million Thai Bath and increased to 160 million Thai Bath in 2009.   Krungsiam Beverage Company Limited is currently among the Top 5 manufacturers of energy drinks in Thailand. Along with our signature product ‘Commando Energy Drink’, the company is also currently manufacturing variety of healthy and delicious beverages which includes “Yoku”, “Suntana”and “Siam Rich” These products are currently delighting and nourishing the taste of every Thai and other 43 countries where Krungsiam Beverage products are regularly being exported. 


 
ที่อยู่ : 413 หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 0-2848-4713-4
โทรสาร : 0-2461-5601
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน Krungsiam Beverage Co.,Ltd