หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าบุคคล (Private Banking - สำนักงานใหญ่)

Wealth Relationship Manager (Private Banking)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (สาทร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำแผนการตลาด และนำเสนอกลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อแสวงหาเงินฝาก รายได้ค่าธรรมเนียมจากกองทุนรวม และประกันชีวิต และอื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
 2. จัดทำ Call Plan ในการออกพบลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ตามแผนการตลาดที่เสนอผู้บังคับบัญชา
 3. ติดตาม ดูแล ออกพบ และเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
 4. ศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ และประเมินความต้องการของลูกค้า เพื่อเสนอแผนการลงทุนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่ลูกค้า และเป็นการสร้างรายได้ให้ธนาคาร
 5. สร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งภายในและภายนอกธนาคารโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าบุคคล
 6. พัฒนาเจ้าหน้าที่การตลาดในหน่วยงานให้มีความรู้และทักษะด้านวางแผนการเงิน
 7. ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
 1. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงิน การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. มีประสบการณ์งานด้านธนาคาร หรืองานขายประกัน 2 ปีขึ้นไป
 3. มีใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี         

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : 02-359-0000,081-448-4346


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (สาทร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท

LH BANK
My Bank My Choice

Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together
 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : No.1 Q House Lumpini, South Sathorn Road, Sathorn, Tungmahamak, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2359-0299
โทรสาร : 0-2343-8794
โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)