หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/11/2561
งาน หางาน สมัครงาน
ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบัญชี
Finance and Accounting Manager
ด่วนมาก!!!
บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน ควบคุม ดูแล ส่งเสริม กำหนดนโยบายและติดตามผลงานในแผนกที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
2. วางแผน ควบคุม ดูแล พนักงานในแผนกที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการทำงานของบริษัท
3. วางแผน ควบคุม ดูแล ติดตาม การทำงานของแผนกที่รับผิดชอบให้ทำงานให้เสร็จตามตารางเวลาที่กำหนด
4. ติดต่อประสานงาน ติดตาม และให้คำแนะนำกับแผนกต่าง ๆ ที่ได้รับการมอบหมาย และที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการตามนโยบาย หรือคำสั่งที่กำหนด
5. ติดต่อประสานงาน, แสวงหาแหล่งเงินทุนเพิ่มเติม รวมทั้งการทบทวนวงเงินต่าง ๆ กับ สถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องตามนโยบายและแผนงาน ของบริษัท
6. ติดต่อประสานงาน ให้ข้อมูล และติดตามงานที่ได้รับมอบหมายกับที่ปรึกษาทางการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ตามการมอบหมายงาน
7. ประสานงาน ทำข้อมูล วางแผน และออกรายงานทางการเงินต่าง ๆ ตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
8. ประเมินผลงานการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รายไตรมาส
9. ร่วมทำข้อมูล ตรวจสอบ และติดตามงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามนโยบาย และสรุปเพื่อเสนออนุมัติ
10. ตรวจสอบรายได้ ค่าใช้จ่าย รายเดือน เปรียบเทียบกับงบประมาณ
11. วางแผนทางการเงิน ติดตาม และทวนสอบการรับเงิน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการบริหารจัดการลูกหนี้ เจ้าหนี้ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท
12. ร่วมประชุมกับฝ่ายขาย เพื่อทราบข้อมูลการขาย และรายงานยอดขายที่ส่งมอบ ทุกไตรมาส
13. วางแผน ตรวจสอบ และประสานงาน กับผู้สอบบัญชี ในการตรวจสอบบัญชี รายไตรมาส
14. วางแผน ตรวจสอบ การยื่นภาษีรายเดือน รายครึ่งปี และรายปี ของบริษัทที่รับผิดชอบ
15. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 40 ปี ขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน ธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ในการทำงาน ด้านบัญชีการเงิน – ธนาคาร ไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริหารระดับกลางขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. มีความรู้ในภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี
5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กรและบุคลากร
6. มีทัศนะคติในการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
7. มีความตั้งใจ ขยัน ทุ่มเทในการทำงาน และอดทนต่อแรงกดดันในระดับผู้บริหาร
8. มีความรู้ด้านงานระบบคุณภาพ ISO 9001
9. สามารถใช้ Computer ในโปรแกรมพื้นฐานได้ดี (MS Office)
10. มีความรู้เกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การเงิน
สาขา : การเงิน
คณะ : บัญชี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
เกี่ยวกับบริษัท
Cho Thavee Public Company Limited (Formerly Cho Thavee Dollasien Public Company
Limited),“CHO”, with the longtime of experiences and the specialties of the executives and team work in field
of engineering and management, combine the world-class engineering technology with the professional
management in reaching the capability to design and create commercial vehicle frame and expanding the
business to the business of management services for special project pertaining to the logistics and other services
dealing with the company products such as: the project of building offshore patrol vessel : OPV which the
company has joined with Bangkok Dock (1957) Co., Ltd. in managing with modern technology in order to
increase the capability of ship building industry of Thailand to be competed in the region level. The project of
maintenance and fixing center of the trucks to Linfox Transport (Thailand) Co., Ltd. (“LINFOX”), and project of
Ek-Chai Distribution System Co., Ltd. (TESCO-LOTUS) with over 1,000 units.

 
สวัสดิการ
ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน
อุปกรณ์ความปลอดภัย
ชุดฟอร์มประจำปี
พักร้อนสะสม
สหกรณ์ออมทรัพย์
สำรองเลี้ยงชีพ
ตรวจสุขภาพประจำปี
ประกันชีวิตอุบัติเหตุ
โบนัสประจำปี
ปรับเงินเดือนประจำปี
เงินฌาปนกิจ
เงินคลอดบุตร
กิจกรรมปีใหม่/วันสงกรานต์
ของขวัญวันเกิด
ทุนการศึกษาบุตร
กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ข้าวฟรี
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอำนวยพร
ที่อยู่ : 265 Moo 4, Klangmeung Rd., T. Meungkhao, A. Meung Khonkaen, Khonkaen 40000
โทรศัพท์ : 043-043-888,081-3911-770
โทรสาร : 043-043-899
โฮมเพจ : http://www.cho.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ช ทวี จำกัด (มหาชน)