หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

Finance Manager
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
การเผยแพร่/การจำหน่ายจ่ายแจก , การศึกษา
กทม. (ประเวศ, บางนา, พระโขนง, สวนหลวง), สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กำหนดนโยบายการวางแผนงาน ตลอดทั้งระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การงบประมาณ การรายงาน การควบคุม
 • บริหารงานด้านการเงินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายใต้เงื่อนไข และนโยบายของบริษัทโดยมีความถูกต้องและทันเวลา
 • ดำเนินการให้มีการควบคุมทางการเงินอย่างเหมาะสม สามารถตรวจสอบได้
 • จัดทำรายงานทางการเงิน และวิเคราะห์กระแสเงินสด งบประมาณ และประเมินสถานการณ์การเงินของบริษัท (Cash Flow)
 • มีการจัดสรร และหาแหล่งเงินทุนให้เพียงพอแก่ความต้องการของบริษัท โดยคำนึงถึงต้นทุน และการจัดการให้ได้ทันเวลา
 • บริหารจัดการเงินคงเหลือของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • จัดทำรายงานทางการเงิน กระทบยอดเงินฝากธนาคาร และนำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร รายงานผู้บังคับบัญชาตามสายงานเมื่อพบปัญหา
 • ควบคุม และตรวจสอบทรัพย์สินการบริหารทรัพย์สิน และหนี้สินทุกประเภทของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพตามความเป็นจริงโดยครบถ้วน
 • ประสานงานกับธนาคาร
 • บริหารอัตราความเสี่ยงด้านการเงิน เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
 • ตรวจสอบ และวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายเดือนกับงบประมาณ
 • แก้ไขปัญหา /ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานรับนโยบายต่างๆจากผู้บริหาร ,ติดตาม และทบทวนผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ส่งเสริมให้พนักงานมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้ในงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพสามารถพัฒนางาน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี - โท สาขาบัญชี ,การเงินและการธนาคาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ การทำงานด้านการเงินอย่างน้อย 10 ปี และเป็นผู้บริหารด้านการเงิน ,การลงทุนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความละเอียดรอบครอบ ,มีความเป็นผู้นำ และมีความยืดหยุ่นในการทำงาน ,สามารถบริหารทีมได้ และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • เป็นนักวิเคราะห์และแก้ไขปัญาหได้ดี ,มีความสามารถในการบริหารจัดการและวางแผน
 • มีความรู้เรื่องกฎหมายภาษีอากร และงบการเงินเป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการนำเสนองาน
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น MS. Office และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Account software / ERP
 • สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี       
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ประเวศ, บางนา, พระโขนง, สวนหลวง), สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ารักษาพยาบาล 3,000 บาท/ปี
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้บุกเบิก Chain ร้านหนังสือรายแรกของประเทศในนาม "ซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์" เราเป็นหนึ่งในการเป็นสำนักพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือเข้าสู่ระบบร้านหนังสือด้วยอุดมการณ์อันมุ่งมั่นที่จะทำให้คนไทยเก่งขึ้น คุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสานฝันให้คนไทยทั้งประเทศเก่งขึ้น และเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : อาคารอินเตอร์ลิงค์ ชั้น 19 เลขที่ 1858/87-90 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2826-8642
โทรสาร : 0-2826-8609
โฮมเพจ : http://www.se-ed.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน)