หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Accounting & Financial Manager
บริษัท ก่อ-อิฐ สตรัคเจอรัล ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กทม. (จตุจักร)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ควบคุมมาตรฐานการดำเนินงานของทีมงานและการเงินของบริษัท
2. จัดทำงบการเงินประจำเดือน และปี รวมทั้งจัดทำเอกสารประกอบงบการเงินที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำรายงานประจำเดือน/ปี เพื่อการบริหาร และร่วมกับผู้บริหาร ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ในการบริหาร วางแผน วางเป้าหมาย และนโยบายทางบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับนโยบาบและแผนงานรวมของบริษัทฯ
4. อนุมัติใบสำคัญ รับ จ่าย ความถูกต้องของใบกำกับภาษี และทั่วไป
5. อนุมัติและลงนามในเอกสารยื่นภาษี ประจำเดือน / ปี
6. บริหารเอกสาร - สัญญา ของบริษัทฯ ที่กระทบต่อรายงานทางการเงิน บัญชี และกฎหมายต่างๆ
7. ควบคุมรายรับ – รายจ่าย ของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงินของบริษัทฯ
8. ประสานงานกับผู้สอบบัญชี ผู้บริหาร และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านการเงินและบัญชี
9. ตรวจนับและบันทึกค่าเสื่อมของทรัพย์สินของบริษัทฯ
10. ดูแลให้ระบบควบคุมภายในเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
11. ปฏิบัติติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี  

2. มีประสบการณ์ด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี

3. มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี และกฎหมายภาษีอากรเป็นอย่างดี

4. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ตาม พรบ. การบัญชี

5. ทักษะคอมพิวเตอร์ โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป และ Microsoft Office

6. มีภาวะความเป็นผู้นำ และสามารถรับแรงกดดันได้ดี

7. มีทักษะในการสื่อสาร และถ่ายทอดความรู้ความสามารถในสายวิชาชีพ

8. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 4 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทก่อ-อิฐ เป็นบริษัทออกแบบวิศวกรรม และก่อสร้างของทีมคนรุ่นใหม่ ที่มีวิสัยทัศน์ต้องการเติบโตอย่างมั่นคงโดยมีการเรียนรู้และประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพงานตลอดเวลา เรากำลังอยู่ในช่วงการเติบโตแบบก้าวกระโดด และกำลังมองหาบุคคลากรที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่มีบรรยากาศการทำงานและวัฒนธรรมของการเรียนรู้ เปิดกว้างรับฟังความเห็น ให้เกียรติผู้ร่วมงานในฐานะมืออาชีพ และสนุกสนาน 
ที่อยู่ : 29 Soi Intamara 29 Yaek 3, Sutthisan Winitchai Rd., Samsen Nai, Phayathai Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2028-8412, 086-397-1556, 086-988-3539
โทรสาร : 0-2028-8412
โฮมเพจ : http://www.korit.co.th/