หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

Accounting Manager
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
บันเทิง/สื่อ
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เป้าหมายของงาน
นำนโยบาย ทิศทาง และยุทธศาสตร์ของสำนักและ ส.ส.ท. มากำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของฝ่ายให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารจัดการระบบการเบิกจ่าย การปิดบัญชี การจัดทำรายงานบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี สนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน และผู้สอบบัญชี วางแผนภาษีและการขอคืน ให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหา พัฒนาบุคลากรและพัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2. รายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับ
2.1 หน้าที่ความรับผิดชอบและความคาดหวังในงาน
2.1.1 บริหารจัดการงานในฝ่ายให้แป็นไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายของสำนักและองค์การ
- จัดระบบงาน วางแผนการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย การปิดบัญชี การจัดทำรายงานบัญชี จัดทำงบการเงินประจำปี วางแผนภาษีและการขอคืน ให้เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานของสำนัก
- กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ดูแลการปฏิบัติให้ได้คุณภาพตามที่กำหนด ให้คำปรึกษาแนะนำ พัฒนาความสามารถและเสริมสร้างขวัญกำลังใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
- สื่อสารให้บุคลากรรับทราบทิศทางการดำเนินการขององค์การ สำนัก และฝ่าย ส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
- จัดการด้านทรัพยากร อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานให้มีเพียงพอ พร้อมใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ
- กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จของงานในฝ่าย
- ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่าย กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานของฝ่าย
2.1.2 กำกับดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่าย การบันทึกบัญชี – ภาษี การปิดบัญชี
- วางแผน จัดระบบการตรวจสอบการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ ส.ส.ท. และให้มีความถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้
- ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องในการปิดบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน (ประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้ ค่าใช้จ่าย และงบกระแสเงินสด)
- ให้คำปรึกษาแนะนำแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ เช่น การเบิกจ่าย การใช้โปรแกรมบัญชี
- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
2.1.3 จัดทำรายงานทางการเงิน งบการเงินประจำปี การวางแผนภาษีและขอคืนภาษี
- ตรวจสอบการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบรายได้และค่าใช้จ่าย งบกระแสเงินสด
- จัดทำงบการเงินส่งให้แก่ สตง. และจัดเตรียมเอกสารเพื่อสนับสนุนการทำงานของ สตง.
- วางแผนภาษีสำหรับการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรมขององค์การ
- ขอคืนภาษีที่เป็นสิทธิ์ขององค์การ และจัดเตรียมเอกสารเพื่อสนับสนุนการทำงานของสรรพากร
- ศึกษาเรื่องกฎหมายภาษีออกใหม่ที่เกี่ยวข้องกับองค์การ เพื่อนำมาใช้ให้ถูกต้อง
2.1.4 สนับสนุนภารกิจของผู้อำนวยการสำนัก และผู้บริหารองค์การ
คุณสมบัติ
3. คุณสมบัติทั่วไป 
3.1 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเหมาะสม 
3.2 มีประสบการณ์ในด้านบัญชี ไม่น้อยกว่า 15 ปี 
3.3 มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
4. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง 
4.1 สามารถปิดบัญชีและวางระบบบัญชีได้ 
4.2 สามารถเชื่อมโยงภารกิจ ขั้นตอนการทำงานในภาพรวมของสำนักการคลังทั้งระบบ 
4.3 มีความรู้ด้านภาษี 
4.4 มีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานของสำนักต่างๆและ Business Workflow ของ ส.ส.ท. 
4.5 มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการให้คำปรึกษา มีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ 
4.6 มีทักษะการบริหารคน และทักษะการบริหารงาน 
4.7 หากมีใบอนุญาตผู้สอบบัญชี(CPA)/ ผู้สอบภาษีอากร (TA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • วันลาพักผ่อนประจำปี
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะ ที่ไม่แสวงหากำไรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อดำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ที่มีคุณภาพและคุณธรรม บนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านการบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และ ซื่อตรงต่อจรรยาบรรณด้วย องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) มีความประสงค์เปิดรับสมัครบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมงานกับ ส.ส.ท. โดยมีตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครตามรายละเอียด ดังนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : นพัช
ที่อยู่ : 145 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 (ติดกับสโมสรตำรวจ)
โทรศัพท์ : 02-790-2785
โฮมเพจ : http://www.thaipbs.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย