หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/04/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (บ้านบึง ชลบุรี)

Human Resources Manager
ด่วนมาก!
กลุ่มบริษัทเจริญสิน
สินค้าอุปโภค/บริโภค , เสื้อผ้า/รองเท้า/เครื่องตกแต่ง , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ดูแลและควบคุมคุณภาพของระบบงานการจัดหาพนักงาน การคัดสรรพนักงาน การรับพนักงานเข้าทำงาน
• จัดทำแนวทางของเงินเดือนและสวัสดิการและการจัดระดับพนักงานในองค์กร
• ควบคุมดูแลการพัฒนาและจัดทำข้อมูลโปรแกรมสวัสดิการของพนักงาน
• ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสัญญาเจรจาต่อรองร่วมกัน ข้อกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบุคคล และแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคล
• สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมองค์กรผ่านวิธีการที่หลากหลาย รวมไปถึงการทำแผนงานและการจัดการให้มีการสำรวจความพึงพอใจของพนักงานเกิดขึ้น
• จัดการวางแผนทรัพยากรบุคคลประจำปี
• พัฒนาและดูแลระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
• ดูแลควบคุมการจ่ายเงินเดือนพนักงานและรายงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจำรายเดือน
• กำกับดูแลทีมงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้มีขั้นตอนการทำงานและการสื่อสารที่ถูกต้องและทันเวลา
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 35 -40 ปี
 • ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการ การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์: 6 ปีขึ้นไปด้านการบริหารงานบุคคล
 • ความรู้ด้านภาษา : ภาษาอังกฤษระดับดีทั้งการฟัง พูด อ่านเขียนฃ
 • มีทักษะการสื่อสารดี
 • มีความละเอียด รอบคอบ
 • ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีภาวะการเป็นผู้นำ บุคลิกภาพดี
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point
 • ผ่านในสายโรงงานมา จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.00 - 17.00 น. 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
คณะ : จิตวิทยา
สาขา : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารงานบุคคล
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : นิติศาสตร์
สาขา : กฎหมาย
คณะ : รัฐศาสตร์
สาขา : รัฐศาสตร์
คณะ : รัฐศาสตร์
สาขา : รัฐประศาสนศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ประกันสังคม
 • เงินช่วยเหลืออื่นๆ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด (หรือชื่อเดิมว่า บริษัท ซงเรย์ นันวูเว่น จำกัด) เป็นบริษัทหนึ่งในกลุ่มบริษัท เจริญสิน ซึ่งมีประสบการณ์การทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมการฟอกหนัง มายาวนานกว่า 60 ปี จนเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายจากลูกค้า ทั้งในและต่างประเทศ และด้วยเหตุที่ต้องการจะขยายศักยภาพการผลิตให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น จึงได้มีการริเริ่มก่อตั้งบริษัท ไทย เทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด ขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มต้นจากการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปัก เพื่อใช้เป็นส่วน ประกอบต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิตรองเท้า ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้า ต่อมาทางบริษัทจึงได้ทำการขยายตลาดด้วยการพัฒนารูปแบบและเทคนิควิธีการผลิตผ้าใยสังเคราะห์เข็มปักให้มีความหลากหลาย และสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ณัฐวดี แก้วประวัติ (นัทตี้)
ที่อยู่ : 316/41-48 ซ.สุขุมวิท 22 (สายน้ำทิพย์) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 094-426-6868
โทรสาร : 02- 259-2690
แสดงตำแหน่งอื่นใน กลุ่มบริษัทเจริญสิน