หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายผลิต

Production Manager
บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
บรรจุภัณฑ์ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
นครปฐม
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิต และสอดคล้องกับนโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอนจนการจัดการให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
- ประชุมทบทวนแผนการดำเนินงานกับฝ่ายบริหาร ตลอดจนวิเคราะห์ แก้ไข ป้องกันปัญหาในกระบวนการผลิต ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างต่อเนื่อง
- ประสานงาน จูงใจ ชักนำบุคลากรทั้งในฝ่ายผลิตและฝ่ายอื่นๆให้ทำงานด้วยความเต็มใจ สามัคคี มุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย
- บริหารการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายและแผนการผลิตที่วางไว้ โดยสอดคล้องกับมาตรฐานของระบบคุณภาพ
- บริหารควบคุมจัดการ การผลิตให้ตรงตามข้อตกลงของลูกค้า ทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ การส่งมอบ

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี - โท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, อุตสาหการ, เครื่องกล หรือเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ในการบริหารควบคุมการผลิต และการบริหารคน ระดับบริหาร ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 5 ปี หากมีประสบการณ์ด้านบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีความรู้ ความชำนาญในการบริหารงานผลิต วางแผนจัดการ ควบคุม ปรับปรุง พัฒนา เครื่องจักรและกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดความสูญเสีย
- ให้ความสำคัญและตระหนักถึงประสิทธิภาพ, ประสิทธิผล, ลดต้นทุน, ความปลอดภัย, การปฏิบัติตามขั้นตอนและ/หรือข้อตกลงกับลูกค้า
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง มีความมุ่งมั่น มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงานที่ดี
- ประจำที่ โรงงานอ้อมใหญ่ อ.สามพราน ปฏิบัติงาน 6 วันจันทร์ - เสาร์ 
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : นครปฐม
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Thantawan Industry Public Company Limited is one of the leading plastic bag and straw manufacturers with more than 40 years of experience leading us to the specialist in a production system and quality control with modern technology by following international standards.

Our main products are different types of plastic straws, food packaging bag including a built-in zipper and zipper slider, multi-purpose bags in various industries, freezer bags, shopping bags, handle bags, garbage bags, and zipper lines for packaging.

All goods can be produced either monolayer film or multi-layer film. As aforementioned products can be made by bioplastics, compostable plastics as well as products with modern technology for raw materials, such as packaging to extend the shelf life of vegetables and fruits (Modify Atmosphere Packaging), Anti-microbial packaging, TEMP. Indicator Packaging, etc.

We offer customization for all product sizes and all styles based on customer requests. In addition, our services include consulting services on design, development, design and product quality as well as problem-solving. 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 32nd Floor, Suntowers Building A, 123 Vibhavadi-Rangsit Road, Chompon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2273-8333 ต่อ 3256, 3266
โทรสาร : 0-2273-8282
โฮมเพจ : http://www.thantawan.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)