หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม

Food & Beverage Manager
บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด
การท่องเที่ยว
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 1. จัดทำนโยบาย แผนงาน แผนงบประมาณ ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
 2. บริหารงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ในส่วนการบริการ และสภาพแวดล้อมที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของฝ่ายฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท ไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า
 3. บริหารงานแผนกครัวให้สามารถผลิตอาหารที่ถูกสุขลักษณะ มีคุณภาพและปริมาณเหมาะสมตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด
 4. บริหารงานจัดการสต๊อกวัตถุดิบ สต๊อกอุปกรณ์ ของฝ่ายอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกต้องไม่สูญหาย
 5. บริหารงาน ตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าเกี่ยวกับงานอาหารเครื่องดื่ม รวมถึงวิเคราะห์สาเหตุ แก้ไขและดำเนินการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นซ้ำ
 6. บริหารงานบุคลากรในฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้สามารถทำงานภายใต้ระเบียบปฏิบัติของบริษัท และนโยบายของบริษัท รวมถึงทำงานได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
คุณสมบัติ
 • เพศชาย , หญิง อายุ 35 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการปรุงอาหาร (เชฟ) และบริหารงานอาหารเครื่องดื่มอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในเป็นหัวหน้างาน 5 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาด้านคหกรรมอาหาร, ด้านการโรงแรมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้ในด้านการจัดเลี้ยง
 • ความรู้ด้านการบริหารต้นทุนอาหาร เครื่องดื่ม
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน MS Excel, Word, Power Point
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถเดินทางปฏิงานต่างจังหวัดได้
 • มีจิตใจบริการ มนุษย์สัมพันธ์ดี, มีความคิดเป็นผู้นำ มีทัศนคติเชิงบวก มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา มีความกระตือรือร้น ทำงานเชิงรุก และสามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คหกรรม
คณะ : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การโรงแรม
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การโรงแรม
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • ค่าอาหาร
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันสุขภาพ, อุบัติเหตุ
 • สวัสดิการอื่นๆ ตามกฏหมายกำหนด
 • โบนัส
เกี่ยวกับบริษัท
บมจ.คุ้มเสือตระการ
สาขา: ประเภทธุรกิจท่องเที่ยว
ปีที่ก่อตั้งก่อตั้งเมื่อ: พ.ศ. 2550
จำนวนพนักงาน: 100 - 200 คน
ลักษณะธุรกิจร้านอาหารและสวนเสือสาธารณะที่ลูกค้าสามารถมองเห็นเสือได้อย่างใกล้ชิด
 
ชื่อผู้ติดต่อ : แผนกทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : 51/1 หมู่ที่ 7 ตำบล ริมใต้ อำเภอ แม่ริม จังหวัด เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-860-704
โทรสาร : 053-299-363
โฮมเพจ : http://www.tigerkingdom.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คุ้มเสือตระการ จำกัด