หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Information Technology Manager
ด่วนมาก!
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (คลองเตย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ดูแลคอมพิวเตอร์และระบบเน็ตเวิร์ค จัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ต่ออายุซอฟท์แวร์ และช่วยเหลือ user ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ หรือโปรแกรมสำเร็จรูปเบื้องต้น ได้แก่ Windows Server 2012 or 2016, Linux, Active Directory, VM, Firewall, Centralize Log (XPolog), NAS (Network Attach Storage) และระบบ Backup ข้อมูล (DATTO)
2. ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย Access point (Wi-Fi) ระบบอินเตอร์เน็ต
3. ดูแลเว็บไซต์ของสมาคม (www.aimc.or.th) และ Backup ข้อมูล บนระบบปฏิบัติการ Linux จัดการผ่าน DirectAdmin Web Control Panel เขียนด้วยภาษา PHP ฐานข้อมูล MySQL และประสานงานกับผู้พัฒนาเว็บไซต์
4. ติดตั้งโปรแกรม และช่วยแก้ปัญหาการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นกับผู้ใช้งาน
5. ดูแลการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และซอฟต์แวร์
6. ดูแลการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพ การรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย
7. เข้าประชุมร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อร่วมกันหาแนวทางจัดการแก้ไขปัญหา cyber security เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. ETDA ตัวแทนจาก บล. และ ตัวแทนจาก บลจ.
8. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตลาดหลักทรัพย์ สำนักงาน ก.ล.ต. และ บลจ. ด้านข้อมูลบนเว็บไซต์ และการใช้งานระบบเว็บไซต์ www.thaimutualfund.com

คุณสมบัติ
• อายุไม่เกิน 40 ปี
• การศึกษาระดับปริญญาตรี- โท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 8 ปี หากมีประสบการณ์ในธุรกิจด้านการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับใช้งานได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 8 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (คลองเตย)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาคลอด
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
สมาคมบริษัทจัดการลงทุน (“สมาคม”) เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535  โดยเริ่มเปิดดำเนินงานตั้งแต่ในปี พ.ศ. 2537   โดยมี ศูนย์ความรู้วิชาชีพทางการเงิน (Center for Financial Professional Knowledge) รับผิดชอบงานดำเนินการ ศูนย์สอบและศูนย์อบรมวิชาชีพทางการเงินด้านตลาดทุนและที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันศูนย์ฯ กำลังขยายงานด้านการอบรมและทดสอบให้กับองค์กร หน่วยงาน และผู้ประกอบวิชาชีพทางการเงิน จึงมีความประสงค์ที่จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จัดอบรมและจัดสอบ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณผกาทิพย์ จือเหลียง
ที่อยู่ : 195/4, Lake Rachada Office Complex 2, 3/Floor, Rachadapisek Road, Klongton, Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2264-0900 ต่อ 123
โทรสาร : 0-2264-0904
โฮมเพจ :