หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจพันธมิตร (Business Alliance Development)

Business Development Manager
ด่วนมาก!
บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Business Alliance Development เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าสร้างความสัมพันธ์กับพันธมิตรทั้งภาครัฐ/เอกชนที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายหลักของธนาคาร เพื่อเพิ่มพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของธนาคาร
ลักษณะงาน:
  1. สร้าง รักษา และบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าองค์กร Non-Profit Organization (โรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเอกชน เป็นต้น) เพื่อขยายผลการขายผลิตภัณฑ์/บริการของธนาคาร โดยมุ่งเน้นการขายควบกลุ่มผลิตภัณฑ์
  2. ศึกษาข้อมูลลูกค้าในความรับผิดชอบในเชิงลึก เพื่อวิเคราะห์โอกาสในการเข้าไปทำธุรกิจสร้างรายได้ใหม่ๆให้กับธนาคาร โดยการวางแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินการในรูปแบบ Total Solution ที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละรายบุคคลเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าที่ครอบคลุมทุกมุม
  3. ทำหน้าที่นำเสนอและขายผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้กับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งด้านบริษัท และลูกค้ารายบุคคล
  4. วางแผนการการติดต่อลูกค้า(Visiting Plan) การทำ Account Plan เพื่อติดต่อลูกค้าเข้าพบและจัดทำ Call Report พร้อมทำประเมินผลการการติดต่อหรือการทำโครงการในส่วนที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
  1. ปริญญาโทด้าน Marketing, Accounting, Finance, Economic, Business Administration หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการการทำงานด้าน Business Development, Sale Products, Relation management (RM) หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 3 ปี
  3. มีความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์/[ริการทั้งด้านบริษัท องค์กร และลูกค้ารายบุคคล
  4. มีทักษะด้านการคิด วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ ทักษะด้านการขาย การตลาด และการใช้ภาษาอังกฤษ โดยหากมีประสบการณ์ด้าน Project Management, Marketing Strategy, Marketing Plan จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีทักษะด้านการติดต่อสื่อสาร การเจรจาต่อรองกับบุคคลภายในและภายนอกองค์กร

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (ราษฎร์บูรณะ)
การศึกษา : ปริญญาโท
คณะ : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
เกี่ยวกับบริษัท
 

Your Possibilities Begin at KBank

Customer Centricity | Organization-wide Teamwork | Professionalism | Innovation

KBank has placed our importance on the caring of our employees. We believe a positive work environment, skill development, creation of motivation, good occupational health practices, and attractive welfares can drive employees to perform their duties at their fullest potential. This will, in turn, bring about impressive services rendered to our customers and general public, making KBank performance achieve the goal with sustainable growth.
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Management Department
ที่อยู่ : 1 Soi Ratburana 27/1, Ratburana Road, Bangkok 10140
โทรศัพท์ : 0-2470-1669
โทรสาร : 0-2470-1749
โฮมเพจ : https://careers.kasikornbank.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)