หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

08/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการสาขา : Branch Manager

Branch Manager
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

วางแผนการทำงานของสาขาทั้งด้านการตลาด,ระบบงาน และบุคลากร ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเพื่อให้ผลสำเร็จของสาขาสามารถนำองค์กรบรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมายรวมบริษัท

 • วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด / คู่แข่ง / เศรษฐกิจท้องถิ่น / ประเทศ / ภูมิภาค ทั้งธุรกิจประกัน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินศักยภาพของตนเองในการวางแผนงานด้านการตลาดได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสร้างธุรกิจใหม่, ตัวแทนใหม่, ลูกค้าใหม่ และผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น สร้างสายสัมพันธ์ที่ดี เพื่อรักษาฐานและขยายธุรกิจกับลูกค้าเก่า-ตัวแทนเก่า บริหารจัดการด้านวงเงินเครดิตตัวแทน และการติดตามเบี้ยประกันให้อยู่ในเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด
 • มีความรู้ในงานธุรกิจประกันภัยเป็นอย่างดี (ทุกรูปแบบของผลิตภัณฑ์) ในระดับชำนาญ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหา และตัดสินในด้าน ประเมินความเสี่ยง เพื่อการตัดสินใจรับประกันที่ถูกต้อง, กำหนดอัตราเบี้ยประกันที่เหมาะสม สามารถแข่งขันในตลาดได้ และต้องสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมาย
 • มีความรอบรู้ในวิชาชีพเป็นอย่างดี มีทักษะ ไหวพริบ และความคล่องตัวในการเจรจา เพื่อประโยชน์ต่อการสร้าง เพื่อขยายฐานของธุรกิจในพื้นที่ความรับผิดชอบ
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหาในงาน และปัญหาเฉพาะหน้า อย่างสุขุมรอบคอบ สมเหตุผล เป็นที่ยอมรับกับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย / ทุกระดับ
 • บริหารงาน สามารถวางระบบ การควบคุม ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนางานภายในสำนักงานสาขาในด้านต่างๆ ให้ดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
 • บริหารงานบุคคล สามารถควบคุม ดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงการพัฒนาศักยภาพและสอนงานให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายสาขา ตามนโยบายขององค์กร
คุณสมบัติ
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า
 • ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัย (ผลิตภัณฑ์ต่างๆ,การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง)
 • ทักษะการตลาด, การขาย,เจรจรต่อรอง, การแก้ปัญหา,การตัดสินใจ และการบริหารงานบุคคล
 • ทักษะในการประเมิน มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
 • มีความสุขุม รอบคอบ อดทน ขยัน และซื่อสัตย์


สถานที่ปฏิบัติงาน 

 • ภาคกลาง สาขาสระบุรี /  สาขาสมุทรสงคราม 
 • ภาคตะวันออก สาขากบินทร์บุรี / สาขาระยอง
 • ภาคใต้ สาขาสตูล
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
สาขา : การตลาดและการจัดการ
คณะ : การจัดการ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การเงิน, การธนาคาร
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์และสถิติ
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย (2000) จำกัด เดิมดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่คนไทย มุ่งหวังให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเกิดความผาสุกมั่นคงภายในครอบครัว โดยยึดมั่นหลักวิชาการแห่งการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ และถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรก โดยได้ใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามเป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯ ที่สื่อความหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด

ปัจจุบัน บริษัทเป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจ T.C.C Group โดยคุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งเป็นเจ้าของตราสินค้าและเครือข่ายธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้จักมากมาย เช่น สุราแสงโสม เบียร์ช้าง เครือโรงแรมอิมพีเรียล ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ เบอร์ลี่ยุคเกอร์และเอ็มไพร์ทาวเวอร์ อาคารสำนักงานที่ใหญ่ทีสุดในประเทศไทย 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 315, 9th Floor, The SouthEast Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346
โทรสาร : 0-2631-2588
โฮมเพจ : http://www.seic.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)