หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการส่วนกฎหมาย ฝ่ายกฎหมาย

Legal Manager
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสากรรมขนาดย่อม (บสย.)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร

2. ยกร่างและตรวจร่างกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับภายในองค์กรและในธุรกิจขององค์กร ซึ่งรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

นิติกรรม สัญญาและธุรกิจขององค์กร

3. สนับสนุนการพัฒนากฎหมายว่าด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

4. ปฏิบัติงานด้านคดีของ บสย. ทั้งการฟ้องคดีและการแก้ต่างคดีที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจหลักขององค์กร และการแก้ต่างคดี

ที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักขององค์กร โดยประสานงานกับพนักงานอัยการและทนายความที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินคดี

5. สนับสนุนทีมในการกำหนดและจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์เป้าหมายและนโยบายขององค์กร

6. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

• ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

• มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 6 ปีและมีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านกฎหมายในระดับจัดการอย่างน้อย 1 ปี โดยหากเป็นงานธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น

• มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายอาญาและกฎหมายปกครอง

• มีความสามารถศึกษาค้นคว้าและศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ

• มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ

• มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารทีม

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้การค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ดังนี้
 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : Chanisra Tower 2 Building, Floor 18, 2922/243, New Pechburi Road, Bangkapi, Bangkok 10320
โทรศัพท์ : 0-2890-9988
โทรสาร : 0-2890-9900
โฮมเพจ : http://www.tcg.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสากรรมขนาดย่อม (บสย.)