หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมระบบเครือข่าย (Network Engineer)

Network Engineer (Section Manager)
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด/บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
น้าที่ความรับผิดชอบ
บริหารจัดการโครงการ บริหารจัดการงบประมาณ วางแผนงานประจำปี วางแผนพัฒนามาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานและกำลังพลให้พร้อมปฏิบัติงานเพื่อควบคุมกำกับดูแลงานด้านการบำรุงรักษา การดำเนินการ การแก้ไขเหตุฉุกเฉิน และการบริการ ตั้งแต่การวางแผนการบำรุงรักษา ตรวจสอบ วิเคราะห์ และออกแบบปรับปรุงระบบที่ใช้งานผ่านโครงสร้างระบบเครือข่ายสายสัญญาณหลักและเครือข่ายไร้สาย ภายในพื่้นที่ส่วนกลางและร้านค้าผู้เช่าให้เป็นตามแผนการทำงาน พัฒนาทีมงานให้มีความรู้ความชำนาญยิ่งขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาเมื่ออุปกรณ์สื่อสาร สายสัญญาณที่ชำรุดให้กลับมาพร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อให้ศูนย์การค้าสามารถดำเนินธุรกิจได้ปกติ มีบริการที่คุณภาพ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.ปฏิบัติการตามขั้นตอนด้านความปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามกฏหมายด้านความปลอดภัย
 • ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย
2.บริหารจัดการงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • Core Network
 • Wifi Network
 • Network Security
 • Location Base System
 • Bandwidth Management
 • Monitoring System
 • UPS & Data Center Facility
 • พิจารณาการจัดทำบัญชีรายชื่อ อุปกรณ์ การจัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ควบคุมการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผน
 • ตรวจสอบ Check list การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / วิเคราะห์แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
 • ติดตาม ตรวจสอบการทำงาน ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา
 • กำหนดเป้าหมาย แนวทางการปฏิบัติงาน
 • วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีให้เหมาะสม
 • กำหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
3. บริหารจัดการและมีความเชี่ยวชาญในการซ่อมเมื่อเกิดความเสียหาย
 • จัดทีมงานเข้าแก้ไขจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือและอะไหล่สำรอง/ติดตามผลการซ่อมที่ดำเนินการเอง/สรุปผลการซ่อมและรายงานผู้บังคับบัญชา/ติดตามผลการซ่อมของผู้รับจ้าง
 • ขออนุมัติงบประมาณการซ่อม และการจัดจ้างผู้รับจ้าง /คัดเลือกผู้รับจ้าง
4. จัดสรรทรัพยากร
 • การจัดกำลังพล
 • จัดทำแผนการลุจำหน่าย
 • การบริหารจัดการเครื่องมือ และทรัพย์สิน
 • จัดทำแผนการบริหารด้านความปลอดภัย
 • อนุมัติเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
 • อนุมัติเอกสารการเบิก-จ่ายวัสดุ อุปกรณ์อะไหล่
 • อนุมัติและควบคุมการทำงานล่วงเวลา การลาต่างๆของพนักงาน
 • จัดทำแผนการพัฒนาบุคลากร จัดให้มีการพัฒนา บุคลากรตามแผน
 • การวางแผนงบประมาณ
5.มีความเชี่ยวชาญด้านการควบคุมการปฏิบัติงาน
 • การควบคุมการทำงานของระบบและอุปกรณ์ ที่ใช้เพื่อการสื่อสารผ่านโครงสร้างระบบเครือข่ายสายสัญญาณหลักและเครือข่ายไร้สาย
 • การตรวจรับมอบงานจัดจ้างในส่วนงาน/การตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างของส่วนงานอื่นๆ
 • การจัดทำรายงาน/ตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา/การตรวจสอบ ติดตามการทำ 5 ส
 • ประสานงานและตรวจสอบสัญญาณเครือข่ายไร้สาย(WiFi Network) กับ Operator
 • ทำแผนดำเนินการปรับเปลี่ยน
 • ออกแบบและดำเนินการปรับปรุงระบบเครือข่าย
 • การปฏิบัติงานตามระดับความปลอดภัย
6.ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน
7.สนับสนุนให้บริการพื้นที่ส่วนกลางและผู้เช่า สนับสนุนงานระบบ สนับสนุนงานปรับปรุงของผู้เช่า
8. สนับสนุนอนุรักษ์พลังงาน ประหยัดพลังงาน
9.ปฏฺบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
 • เพศชายอายุไม่เกิน 40 ปี 
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ในด้านที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการตรวจสอบ ติดตามควบคุมดูแล การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ Wifi ลูกค้า/ร้านค้าผู้เช่าได้ และ สนับสนุนการทำงาน ทั้งการออกแบบ วางแผน ติดตั้ง ควบคุมกำลังพล งบประมาณ โครงการในสายงานวิศวกรรมตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ด้านคอมพิวเตอร์สามารถ ใช้โปรแกรม Cisco SDA,CMX,LBS,WLC,Firewall,System Monitoring & Control, Data Center Management
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามี Cisco Certified Network Associate & Professional จะพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 7 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : การโทรคมนาคม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครือข่าย
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้า สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ พาราไดซ์พาร์ค

บริษัทกำลังขยายธุรกิจทั้งด้าน การบริหารศูนย์การค้า ธุรกิจค้าปลีก และการตลาดในศูนย์การค้าปัจจุบัน และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้แก่ โครงการ ไอคอนสยาม และห้างสรรพสินค้าทาคะาชิมาย่า ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์ค ของประเทศ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณน้องนุช แหวนทองคำ
ที่อยู่ : 989 อาคาร สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 8 ถนน พระราม 1 แขวง ปทุมวัน เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 065-521-5713
โทรสาร : 0-2658-1020
โฮมเพจ : http://www.siampiwat.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด/บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด