หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการเขตการขายต่างประเทศ

Regional Sales Manager
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
การผลิต
ขอนแก่น
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารทีมงานเพื่อสอบสนองกับนโยบาย (KPI) และแผนงานรวมของบริษัทฯ
2. ควบคุมการใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
3. เก็บรวบรวมข้อมูลของคู่แข่งขัน ติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด และความต้องการของลูกค้า
4. วิเคราะห์สภาพการแข่งขัน (4P และ SWOT)
5. ประมาณยอดขายและปริมาณการขาย (Forecast)ร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
6. วางแผนกลยุทธ์ และกำหนดทิศทางการขายสินค้า
7. นำเสนอโครงการขายใหม่ และวางแผนส่งเสริมการขาย (Promotion)
8. ออกตลาดและเยี่ยมเยือนลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด
9. ค้นหาลูกค้ารายใหม่เพื่อสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าให้กับบริษัท
10. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ
11. นำเสนอการขายสินค้า และเจรจาต่อรองตามเงื่อนไขการขาย
12. ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศในการจัดทำใบเสนอราคาและจัดเตรียมข้อมูลตามความต้องการและเงื่อนไขการขายของลูกค้า
13. วิเคราะห์ต้นทุนและราคาขายให้สามารถแข่งขันได้
14. ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศในการติดตามการชำระหนีจากลูกค้าตามเงื่อนไข
15. ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศในการวางแผนส่งสินค้า และดำเนินการส่งสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
16. ตรวจสอบเจ้าหน้าที่วางแผนในการวางแผนการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
17. ตรวจสอบและติดตามเจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศในการระบายสินค้า Dead Stock
18. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ

1.อายุ 28 ปีขึ้นไป
2.วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป สาขา ภาษาอังกฤษ (สาขาอื่นๆจะต้องมีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก)
3.มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายอย่างน้อย 5 ปี
4.มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาทีมงานอย่างน้อย 2 ปี
5.มีทักษะในการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน MS-Office ได้ดี
6.มีทักษะการพูด อ่านเขียน ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
7.มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรองอยู่ในเกณฑ์ดีมาก


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ขอนแก่น
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินกู้ยืม
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ที่พักสวัสดิการ (ตามระดับตำแหน่งงาน)
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด หรือ KKF เป็น บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีขนาดใหญ่และ ประสบความสำเร็จที่สุดบริษัทหนึ่งในโลก ภายใต้แบรนด์ สินค้า " เรือใบ " หรือ 'SHIP' โดยปัจจัยที่ทำให้เราประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ ก็คือ

• ความสม่ำเสมอของคุณภาพแหอวน
• ความทุ่มเทและความชำนาญของแรงงาน

มุ่งเน้นพัฒนาด้านเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนี้ KKF ในฐานะผู้นำด้านการผลิตแหอวน ที่พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความสามารถ มุ่งมั่น และ จิตวิญญาณของผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรม ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ในการผลิตสินค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลาย ทำให้ผลิตภัณฑ์ของ KKF เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในตลาดโลกเป็นเวลานานกว่า 3 ทศวรรษ
วิสัยทัศน์ (Vision)
บริษัทขอนแก่นแหอวน มุ่งมั่นรักษาความเป็นผู้นำในการผลิต และจัดจำหน่ายตาข่ายและอุปกรณ์การประมง การเกษตร ตลอดจนอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า พนักงาน และผู้ถือหุ้น โดยมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมภายใต้การบริหารตามหลักธรรมมาภิบาล
พันธกิจ (Mission)
ส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี
• ตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าด้านราคา คุณภาพ และการส่งมอบ
• มีคุณธรรม จริยธรรม มีการปฏิบัติงานและบริหารจัดการอย่างโปร่งใส
• พัฒนากระบวนการผลิต กระบวนการจัดการและสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
• สร้างความเป็นผู้นำทุกระดับ และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร
• เพิ่มเครือข่ายการผลิตและการจัดจำหน่าย
• รักษาสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
• ใส่ใจต่อชุมชน สังคม
ค่านิยม (Value)
มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน
• นอบน้อม ถ่อมตน ให้เกียรติผู้อื่น
• ทำงานเป็นทีม
• เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ
• กล้าคิด กล้าทำ อย่างมีสติ และทันเหตุการณ์
• มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
• มุ่งเน้นที่ลูกค้า
• มีความคิดเชิงธุรกิจ
• นโยบายคุณภาพ
• คุณภาพเชื่อถือได้
• มอบหมายตรงเวลา
• ราคาขายยุติธรรม
• ต้นทุนต่ำแข่งขันได้
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรพยากรบุคคล แผนกสรรหาบุคลากร
ที่อยู่ : 115 Mitraparb Highway,Muang Khon Kaen, Khon Kaen 40000
โทรศัพท์ : 043-221-880 ต่อ 405, 086-458-2093
โฮมเพจ : http://www.kkfnets.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด