หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกกลยุทธ์องค์กร

Organization Development Manager
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ร่วมกำหนดทิศทาง และกลยุทธ์ขององค์กร ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัท

จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร และแผนปฏิบัติการทั้งระยะสั้น และระยะยาว ตามนโยบายของบริษัท

จัดทำและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์กรให้สอดคล้องกับนโยบาย เช่น KPIs BSC OKR เป็นต้น

ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนกระตุ้นและสร้างกลไกให้หน่วยงานมีการปฏิบัติตามกลยุทธ์

ดำเนินการจัดประชุม และสื่อสารให้หน่วยงานต่างๆ เข้าใจการนำกลยุทธ์และเครื่องมือไปใช้ได้อย่างเหมาะสม

ทบทวนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และนำเสนอผู้บริหารระดับสูงเพื่อพิจารณาประเมินสถานการณ์และปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม


คุณสมบัติ

คุณสมบัติ (Job Specification) 

• เพศชาย / หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาโท / เอก สาขาการตลาด, การจัดการ, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ BSC, KPI, Policy Development
• มีความรู้ด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่ เช่น TQM, TQA, KM, ISO, QCC
• มีภาวะผู้นำ แก้ไขปัญหา และพัฒนาทีมงานได้
• มีทักษะเชิงคิดวิเคราะห์ คิดอย่างเป็นระบบ และคิดครบ
• มีความกระตือรือร้น, อดทน, มีความคล่องตัว และรับผิดชอบสูง
• มีทักษะทางด้านการสื่อสาร และการนำเสนองานที่ดี
• มีทักษะการใช้งานด้าน Computer และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• หากมีประสบการณ์ด้านสายงานประกันภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 100,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 7 - 12 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาโทหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนประจำปี
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)  จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยให้บริการด้านรับประกันอัคคีภัย ประกันภัยรถยนต์  ประกันภัยเบ็ดเตล็ดและประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ในปีที่ผ่านมามียอดขายเติบโตเพิ่มมากขึ้นกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และนับจากวันก่อตั้งบริษัทฯ พ.ศ. 2472 กว่า 89 ปีแห่งความมั่นคงของบริษัทฯเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการได้รับการยอมรับจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลายาว นาน และจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการและพัฒนาระบบบริหารงานให้เป็นที่ยอมรับสู่มาตรฐานโลกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บริษัทฯได้รับรางวัลจากสถาบันต่างๆมากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปีและรางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี
บริษัทฯจึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่รักความก้าวหน้าและสนใจเข้าร่วมงานได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จกับทางบริษัทฯ
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : 175-177, Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223 หรือ 088-022-0614
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)