หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกการตลาด

Marketing Manager
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ยานพาหนะ/อะไหล่
นครปฐม
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผนและจัดทำแผนการวิจัยและพัฒนาทางการตลาดที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทและสถานการณ์ปัจจุบัน

- วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลลูกค้า /คู่ค้า เพื่อนำมาจัดทำโปรโมชั่นและกิจกรรมส่งเสริมการตลาด

- กำหนดเป้าหมายยอดปล่อยสินเชื่อรายสาขาและรายบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

- วิเคราะห์ส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Share) และปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการปล่อยสินเชื่อของบริษัท

- รวบรวม สรุป ปรับปรุงและจัดทำฐานลูกค้า และรายงานทางการตลาดเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหาร

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- เพศหญิง/ชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป

- ระดับการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท ด้านการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจเช่าซื้อ หรือ สถาบันการเงิน อย่างน้อย 5 ปี

- มีความสามารถในการบริหารจัดการ การคิดเป็นระบบ การวางแผน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การประสานงาน 

- มีความมุ่งมั่น มีความกระตือรือร้น มีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และมีความคิดสร้างสรรค์

- มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาดเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : นครปฐม
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักออกต่างจังหวัด
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • วันลาเพื่อประกอบพิธีศพ
 • วันหยุดประเพณี - วันลาพักผ่อน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินปรับประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เข้าสู่ปีที่ 26 ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถหกล้อ รถสิบล้อ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปัจจุบัน บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใต้ชื่อ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป มีแนวทางในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2563 โดยมีบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท เอเชีย พลัส เป็นบริษัททื่ปรึกษาด้านการเงิน (FA) , บริษัท PWC เป็นบริษัทที่ปรึกษาหลักด้านการควบคุมภายใน , บริษํท EY เป็นผู้สอบบัญชี และ บริษัทสำนักงานกฎหมายกรุ่งเทพฯ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

              "เพื่อรองรับการขยายสาขาทั่วประเทศ  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับทีมงานบริษัทไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)" 
ที่อยู่ : 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 064-932-3388
โฮมเพจ : http://www.microleasingplc.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)