หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

28/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี

Assistant Accounting Manager
บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด
อุตสาหกรรมกระดาษ/เส้นใย
กทม. (บางกอกน้อย)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บริหาร ควบคุม ดูแลการทำงานของแผนกบัญชีทั้งหมด และตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนก
• ตรวจสอบ บริหาร และยืนยันรายการบันทึกบัญชี ให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักการบัญชี และสรรพากร
• แก้ไขปัญหาทางบัญชี การบันทึกบัญชี
• จัดทำเอกสารประกอบรายการทางบัญชี
• บริหารจัดการจัดทำงบการเงินรายเดือน ไตรมาส และรายปี
• จัดทำรายงานทางบัญชีสำหรับนำส่งผู้บริหารตามเวลาที่กำหนด รวมไปถึงรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทีมผู้บริหาร
• ประสานงานและดูแลระบบการบริหารภาษีของบริษัท และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแก้ปัญหาต่างๆทางบัญชีและภาษี
• ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัท เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายขาย ฯลฯ เพื่อใช้จัดเตรียมข้อมูลต่างๆ
• ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ระดับผู้บริหารเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาระบบทางบัญชี กระบวนการต่างๆทางบัญชี และการตรวจสอบควบคุมภายในของบริษัท
• จัดเตรียมข้อมูล ติดต่อประสานงาน และส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้กับผู้สอบบัญชีภายนอก กรมสรรพากร, หน่วยงานราชการและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• อื่นๆตามที่บริษัทกำหนด
คุณสมบัติ
- เพศชาย / หญิง – อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาบัญชี
- มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในตำแหน่ง หัวหน้างาน , ผู้ช่วยผู้จัดการ ,ผู้จัดการ
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ได้ดี
- มีความรู้เรื่องมาตรฐานบัญชี, ภาษีอากร
-หากมีประสบการณ์การใช้โปรแกรม Chang พิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกอกน้อย)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันชีวิต
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

We are one of leading business printing industries in Thailand. The manufacturer and distributor to serving a premium printing quality and all of high quality product, also services to satisfaction market demand in the highly condition market competition. Our vision are focusing and driving to the new market trend and team improvement for a future as fast as we can. Our key successful concept is “Everything Possible” So, we are looking for a candidate who is a person which self motivated, positive attitude, honesty, good vision and intelligent hard working to join our team to become one.

บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสิ่งพิมพ์ชั้นนำในระบบออฟเซ็ทที่มีความมั่นคง ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2540 เป็นระยะเวลา 20 ปี มีนโยบายและวิสัยทัศน์ก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าและบริการตอบสนองความต้องการของตลาดตามยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงด้วยความรวดเร็ว มีแผนการลงทุนและการขยายธุรกิจทุกปี จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มบุคคลากรที่มีคุณภาพเพื่อให้เหมาะสมกับการเติบโตของธุรกิจ บริษัทฯ จึงเล็งเห็นความสำคัญของการคัดเลือกบุคคลากรที่มีคุณสมบัติที่ดีและมีความพร้อมในการทำงาน ตลอดจนมีความเป็นผู้นำ เพื่อความก้าวหน้าของตัวพนักงานและบริษัทฯ หากท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของบริษัทฯ สามารถสมัครเพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามรายละเอียดที่แจ้งไว้

 

ที่อยู่ : 117/144 ถนน บรมราชชนนี แขวง อรุณอมรินทร์ เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
โทรศัพท์ : 0-2434-0210-5, 0-2433-9126-8
โทรสาร : 0-2882-5282
โฮมเพจ : http://www.royalpaperforms.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท รอยัล เปเปอร์ ฟอร์ม จำกัด