หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกบุคคล (ประจำภูเก็ต/สุราษฎร์ธานี)

HR Manager (Phuket)
ด่วนมาก!!!
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผน ร่วมกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติงาน ในลักษณะตัวชี้วัด (KPI) และค่าเป้าหมายที่เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวังในรอบการประเมินนั้นๆ
2. ประเมินสมรรถนะบุคลากร และจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
3. ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานควบคุม ดูแล การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมระยะยาว
4. พัฒนาองค์กร วางแผนและดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาองค์กร วางแผน ควบคุม และบริหารโครงการ/กิจกรรมต่างๆ
คุณสมบัติ
- วุฒิปริญญาตรี - คณะบริหารธุรกิจ / สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้และประสานงานกับกรมแรงงานและสำนักงานประกันสังคม
- มีประสบการณ์ในสายงานด้านงานบุคคล 5 ปีขึ้นไป
- มีวุฒิภาวะสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีความยุติธรรมในการปฏิบัติงาน และมีความซื่อสัตย์สุจริต
- ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (เวลา 08.00 - 17.00 น.)
- ปฏิบัติงานประจำสาขาภูเก็ต/ สุราษฎร์ธานี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 7 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
คณะ : จิตวิทยา
สาขา : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สวัสดิการ
• Bonus
• Provident fund
เกี่ยวกับบริษัท
We are the leading processor and exporter of Thai natural rubber. All major lire makers are our valued customer. As grow, we are seeking talented and dynamic persons to join our company in bangkok 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : Head Office : 20/5 Gomarapat Road, Talad Yai, Muang, Phuket 83000
โทรศัพท์ : 02-2504995#23
โทรสาร : 02-2504997
โฮมเพจ : http://www.vonbundit.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด