หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/05/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการแผนกบุคคล

Human Resources Manager
ด่วนมาก!
บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
การผลิต
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

แผนก: บุคคล-ธุรการ
ฝ่าย: บุคคล-ธุรการ
ผู้บังคับบัญชา: กรรมการผู้จัดการบริษัท
ระดับตำแหน่งงาน: ระดับบริหาร

1. กำกับดูแลและบริหารงานด้านบุคลากรทั้งระบบให้สอดคล้องตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ

2. วางแผนและบริหารงานด้านสรรหาและคัดสรรบุคลากร

3. วางแผนและบริหารงานด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

4. บริหารงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ อย่างถูกต้อง เป็นธรรมและแข่งขันได้

5. วางแผนและบริหารงานด้านกิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอก (CSR)

6. ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดีและการทำงานอย่างมีความสุข

7. ให้คำปรึกษาแนะนำและสนับสนุนงานด้านทรัพยากรบุคคลให้กับทุกส่วนงาน

8. ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ

9. บริหารจัดการระบบคุณภาพ ISO9001:2015,ISO14001:2015, ISO45001, TLS 8001

10. บริหารจัดการงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)


คุณสมบัติ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)


- ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, กฎหมาย, รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประกาศนียบัตร/ใบรับรองทางวิชาชีพ/ใบอนุญาต (Certification/Licensing)

- ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)
- มีประสบการณ์ทำงานด้านบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)


ความรู้ (Knowledge)

- ความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน
- ความรู้ด้านการบริหารงานบุคคล
- ความรู้เกี่ยวกับข้อบังคับการทำงานของบริษัท
- ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการฝึกอบรม
- ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ด้านกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน
- ความรู้เกี่ยวกับด้านภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ทักษะ (Skills)

- การสรรหาและคัดเลือก
- การโน้มน้าวผู้อื่น
- การบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ
- การใช้โปรแกรม Payroll "Bplus"
- การติดต่อประสานงาน
- การบริหารแรงงานสัมพันธ์
- การเจรจาต่อรอง
- การให้คำปรึกษา
- การบริหารการฝึกอบรม
- สามารถใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี Vlook up, pivot table

-มีความรู้ด้านการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว


ความสามารถด้านการคิด/บุคลิกภาพ (Mental Abilities/Personalities)

- ช่างสังเกต
- ความละเอียดรอบคอบ
- มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • กิจกรรม Walk Rally
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • ช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่าง ๆ งานศพ เยี่ยมไข้ งานแต่งงาน ลาคลอดบุตร แล้วแต่กรณี (เฉพาะบางตำแหน่ง)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับเงินเดือนประจำปี
 • ลากิจ 7 วัน พักร้อน 6 วัน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้พนักงาน
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

45 years of leadership in logistics technology in Southeast Asia
45 years of being a Southeast Asia leader in logistics technology “Sutee Group”

Introduction:

Founded as a dished head manufacturer, the Sutee Group has continuously developed our expertise in manufacturing a variety of dished heads for various products, including pressure tanks, oil tanks, LPG tanks and industrial boilers.

With our long-term experience in manufacturing industry, Sutee Group recognized the importance of logistics system in improving transportation, warehousing and inventory of products. Therefore, we have established 6 affiliate companies to cover all facets of logistics service, Including trucks and trailers, conveyor systems, factory and building designing and fabricating, as well as factory automation systems and robots. Our 6 affiliate companies are.

- Sutee Dished Heads and Metal Form Co., ltd.

- SuteeTankers and Special Trucks Co.,Ltd.

- Maki-Sutee Engineering (Thailand) Co.,Ltd.

- Logistics Mart Co.,Ltd.

- Kemrex Co.,Ltd.

- S 1 LogisticsCo.,Ltd.

Throughout the years, Sutee Group still keep our standard of premium quality logistics services and this is our pride and honor. Suteegroup Asia’s leader in logistics innovation. We are proud to be part of production and distribution chain, and will continuously develop remain our leadership in Southeast Asia’s logistics technology.
SUTEE GROUP

One of Southeast Asia’s leaders in advanced logistics and transportation technology, SUTEE GROUP was founded by
Mr.Sutee Thammanoonkul in 1967 to Manufacture high-quality Dished Heads for pressured tanks, oil tank, LPG tanks, and industrial boilers.

Throughout the years, the name “SUTEE” has been known for unparalleled quality, innovation, and expertise.
This is why the business has steadily grown from a single company into a prosperous group of considerable standing.

 
ชื่อผู้ติดต่อ :
ที่อยู่ : 10/1 Radbumrung 1, Radbumrung Rd., Huaypong, Muang, Rayong 21000 / ห้าง The Emquartier อาคาร Bhiraj Tower ชั้น 35 แขวง คลองตันเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0933565956, 099-608-3512,
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด