หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

หัวหน้าแผนกปฏิบัติการ

Operations Supervisor
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผนและบริหารการเดินเครื่องและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ

- จัดทำและบริหารแผนการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ในระบบให้สามารถเดินเครื่องได้ถูกต้องและปลอดภัย

- ติดต่อสื่อสารกับผู้บริหารและตัวแทนของลูกค้าที่เป็นเจ้าของพื้นที่ฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ และรายงานผลการ

ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานที่ดี

- จัดการควบคุมงานก่อสร้าง ติดตั้งและทดลองเดินเครื่องระบบบำบัดน้ำ

- บริหารงานในฝ่ายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

คุณสมบัติ

- เพศ ชาย – หญิง
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทำงานในงานที่เกี่ยวข้องมากกว่า 5 ปี
- สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและบุคคลทั่วไปได้ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
- มีความรับผิดชอบสูง มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความอดทนสูงในการทำงานในพื้นที่ที่สิ่งแวดล้อมแตกต่างได้ดี
- สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
- มีรถยนต์ของตัวเองและสามารถใช้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ประจำสำนักงานใหญ่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สุขุมวิท62)


พื้นที่หน้างานฟาร์มเลี้ยงกุ้งในจังหวัดระยอง, จังหวัดจันทบุรี, จังหวัดตราด 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : สิ่งแวดล้อม
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
ข้อมูลลักษณะการประกอบธุรกิจ
 
บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อ จากเดิมชื่อ บริษัท เฟอร์รั่ม จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ทั้งนี้ บริษัทได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2538 และต่อมาได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545 โดยปัจจุบันบริษัทได้มีการเพิ่มทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจและเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน โดยล่าสุด ณ วันที่ 10 มกราคม 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 3,635,517,722 บาทและมีทุนที่ออกและชำระแล้วจำนวน 3,029,598,102 บาท
 
ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจใน 3 สายธุรกิจหลัก ดังนี้
 
1. ธุรกิจ IoT&Telecommunication ซึ่งเป็นธุรกิจแรกเริ่มของกลุ่มบริษัทที่เน้นทางด้านการจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่, อุปกรณ์การสื่อสาร พร้อมอุปกรณ์เสริม ทั้งการจำหน่ายผ่านตัวแทนรายย่อย และผ่านศูนย์จำหน่ายและบริการของบริษัท ปัจจุบันบริษัทให้ความสำคัญกับธุรกิจทางด้านวิทยุสื่อสารและอุปกรณ์เสริม ทั้งช่องทางการประมูลงานโครงการเพื่อติดตั้งระบบ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งการขายอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้เพิ่มกลุ่มสินค้า Internet of Things (IoT) ซึ่งเป็นสินค้าและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้บริโภคเป็นอย่างมากในปัจจุบัน
 
2. ธุรกิจด้านพลังงาน บริษัทมุ่งเน้นการลงทุนและพัฒนาโครงการด้านพลังงานที่มีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่บริษัทในระยะยาว จึงได้มีการจัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นมาเพื่อศึกษาลงทุนและพัฒนาโครงการด้านพลังงานทดแทนหรือโครงการพลังงานทางเลือกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานชีวภาพ, พลังงานชีวมวล, พลังงานขยะ รวมถึงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้เข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซชีวภาพ จำนวน 2 โรง ในขนาด 2 และ 5เมกะวัตต์ และยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหลายโครงการ

3. ธุรกิจตัวแทนนายหน้าในการจัดจำหน่ายแก๊ส LPG ประกอบธุรกิจการเป็นตัวแทนนายหน้าในการจัดจำหน่ายแก๊ส LPG และ NGV รวมทั้งธุรกิจสถานีบริการแก๊ส LPG, สถานีบริการก๊าซ NGV, และธุรกิจขนส่งแก๊ส LPG


ปัจจบันกลุ่มบริษัท 7UP ยังมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และยินดีต้อนรับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่ต้องการความท้าทายในการทำงานเข้ามาร่วมงานกับบริษัทฯ เป็นจำนวนมาก

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 73 อาคารมหาชล ชั้นที่ 3 ซอยสุขุมวิท 62 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 0-2741-5700-5 ต่อ 103
โทรสาร : 0-2741-4710
โฮมเพจ : http://www.sevenup.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)