หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการส่วนกลยุทธ์องค์กรและพัฒนาธุรกิจ

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
ปิโตรเลียม/พลังงาน/เหมืองแร่
ระยอง
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร และร่วมจัดทำแผนการดำเนินงานของบริษัท ร่วมจัดทำดัชนีชี้วัดผลการดำเนินงาน และติดตามประเมินผลเพื่อให้ผู้บริหารมั่นใจว่าการดำเนินงานของบริษัทบรรลุเป้าหมายขององค์กร ทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
 • ดำเนินการระบุและจำแนก วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง จัดเตรียมแผนการบริหารความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งจัดทำรายงานสรุปความเสี่ยงเสนอผู้บริหาร ทบทวน สนับสนุนให้คำแนะนำหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องตามแผน และศึกษา วิเคราะห์ เฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กรเป็นระยะ
 • ร่วมวางแผน และออกแบบกระบวนการบริหารความเสี่ยงโดยรวมขององค์กร
 • ดำเนินการจัดทำทะเบียนความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กรเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร
 • ติดตามผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
 • วิเคราะห์แผนกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น พร้อมเสนอมาตรการแก้ไขป้องกัน
 • ตรวจประเมินกระบวนการทำงานสำคัญที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบหรือความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้มั่นใจ ว่ากระบวนการดังกล่าวยังดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
 • จบปริญญาตรี / โท สาขาเศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ทำงานในการวางแผนธุรกิจ หรือพัฒนาธุรกิจ อย่างน้อย 10 ปี
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สรุปข้อมูล ประสานงาน และ สื่อสารได้ดี
 • มีความรู้ด้านวิเคราะห์กำกับธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การวางแผนและจัดการกลยุทธ์องค์กร
 • มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน
 • สามารถทำงานเป็นทีม 
 • ความรู้ภาษาอังกฤษ TOEIC ในระดับ 500 คะแนน ขึ้นไป
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 40,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 7 - 15 ปี
สถานที่ : ระยอง
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 3 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด หรือ NPC S&E เป็นบริษัทในเครือของบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2548 ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

• บริการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมทุกประเภท
• บริการที่ปรึกษาด้านการจัดทำระบบมาตรฐาน การจัดการระบบคุณภาพ และระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานด้านคุณภาพอื่นๆ
• บริการบุคลากรดูแลงานด้านความปลอดภัย อาทิ พนักงานดับเพลิง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเพื่อปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือโรงงานต่างๆ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
• จัดจำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกชนิด
• บริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงานและสถานประกอบการ
• บริการออกแบบและวางระบบป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการตามหลักวิศวกรรมป้องกันและระงับอัคคีภัย

Vision

“To be a leading Safety, Health, and Environment
service provider with internationally recognized expertise”
“เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม  ที่มีความเชี่ยวชาญ และเชื่อถือได้ ในระดับสากล”
 
Mission
 
• ให้บริการฝึกอบรม ที่ปรึกษา อาชีวอนามัย ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการภาวะฉุกเฉิน ที่มีความเชี่ยวชาญและเชื่อถือได้
• สร้างนวัตกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• ให้บริการสินค้าและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
• ให้บริการบุคลากรด้านความปลอดภัย
• ให้บริการสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย

 
ชื่อผู้ติดต่อ : สุทธิพงษ์ อุ้มบุญ, สมสกุล ศรีวรนันท์
ที่อยู่ : 20/9 ถนนปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทรศัพท์ : 038-977-777
โทรสาร : 038-977-7701
โฮมเพจ : http://www.npc-se.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด