หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Company Secretary

Company Secretary Asst. Manager
บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริหารงานภายในสำนักเลขานุการบริษัท กำกับดูแล งานทะเบียนหุ้น และงานธุรกิจต่างประเทศ รวมถึงการประสานกับหน่วยงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ

3. สนับสนุนงานของเลขานุการบริษัท ในการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัทตามกฎหมายหลักทรัพย์หรือกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริษัท

4. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการ บริษัทฯ และผู้บริหารควรรับทราบ

5. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทฯ


คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านเลขานุการบริษัท, กฎหมาย  อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป 

- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ข้อกำหนด กฎเกณฑ์ และระเบียบปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในระดับที่เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ 

- มีความแม่นยำ ละเอียดรอบคอบ ในขั้นตอนต่าง ๆ ของการปฏิบัติงาน

- มีความเชี่ยวชาญด้านงานคดีความจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : นิติศาสตร์
สวัสดิการ
• Able to work independently as well as in a team.
• Good Knowledge of the Thailand Labor Law.
• Good computer skills ; MS Excel , MS Word , Power Point and Experience in compiling HR report
• Bonus
• Provident fund
• Mobile
• Lots of fun!
เกี่ยวกับบริษัท
We are the leading processor and exporter of Thai natural rubber. All major lire makers are our valued customer. As grow, we are seeking talented and dynamic persons to join our company in bangkok 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคคล
ที่อยู่ : 20/5 Gomarapat Road, Talad Yai, Muang, Phuket 83000
โทรศัพท์ : 061-1720514
โทรสาร : 076-210-031 ต่อ 777
โฮมเพจ : http://www.vonbundit.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด