หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการโครงการ

Project Manager
บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
ธุรกิจบริการ
ขอนแก่นและภาคอีสาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1.ปฏิบัติงานด้านการบริหารโครงการตามนโยบายบริษัท

2.กำหนดทิศทาง แผนงานรวมของทั้งโครงการ

3.ประสานงานกับผู้ออกแบบและสรุปข้อแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนการก่อสร้างในแต่ละส่วน โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาและตัวแบบกรณีที่การเปลี่ยนแปลงกระทบระยะเวลาการก่อสร้างหรือก่อให้เกิดงานเพิ่มลดจะต้องมีการรวบรวมปัญหาข้อขัดแย้งเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

4.บริหารงานก่อสร้าง และควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ ทั้งแผนงานหลักและแผนงานแยกย่อย

5.ร่วมจัดหาและประมูลงานผู้รับเหมา รวมถึงประเมินประสิทธิภาพและสรุปผลการทำงานของผู้รับจ้างในด้านต่างๆ ได้แก่ บุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกล และอื่นๆ กำหนดให้ผู้รับจ้างแก้ไข หรือจัดเพิ่มเติมในกรณีที่ประเมินแล้วไม่เกิดความเหมาะสมและพิจารณาอนุมัติการเบิกงวดงานของผู้รับจ้าง

6.ควบคุมค่าใช้จ่ายเงินสดย่อย และทรัพย์สินของโครงการ

7.ตรวจสอบและพิจารณานำเสนอให้ผู้ออกแบบอนุมัติวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

8.ตรวจสอบและควบคุมการพิจารณาอนุมัติ Shop Drawings สำหรับงานก่อสร้าง

9.ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงขั้นตอนการก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามรายการประกอบแบบ

10.ตรวจสอบ และควบคุมมาตรการรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้าง

ตรวจสอบรายงานการประชุม รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน และรายงานการประชุมประสานงาน เพื่อติดตามผลงานและ แก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงรวบรวมข้อมูลการก่อสร้างเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา

11.ควบคุมและบริหารงานภายในทีม วางแผนจัดสรรกำลังคน และกำหนดวิธีปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพมากขึ้น



คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุไม่เกิน 38-48 ปี 

2.ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา 

3.มีประสบการณ์ด้านบริหารงานก่อสร้างอาคารสูง เช่น คอนโด โรงแรม อาคารสำนักงาน 

4.ผ่านตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ อย่างน้อย 4 ปีขึ้น หรือ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 4 ปีขึ้นไป

5.มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและทีมงานก่อสร้าง ในการพัฒนาโครงการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นอย่างดี และเป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

6.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

7.สามารถทำรายงานประชุมและควบคุมการประชุมได้ดี

8.มีความสามารด้านภาษาอังกฤษ

9.มีความสามารถด้านภาษาจีน จะพิจารณาเป็นพิเศษ





 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา : วิศวกรรมโยธา
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
สาขา : เทคโนโลยีโยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีโยธา
คณะ : วิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา
คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
คณะ : เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
สาขา : เทคโนโลยีโยธา
คณะ : เทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหการ
สาขา : การบริหารงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • ค่ารักษาพยาบาล
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด เป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาทางด้านงานก่อสร้าง และบริหารโครงการก่อสร้าง รวมทั้งให้บริการทางด้านงานออกแบบทางวิศวกรรม อาทิ วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมไฟฟ้า และการสื่อสาร วิศวกรรมงานระบบสุขาภิบาลและวิศวกรรมเครื่องกล เป็นต้น โดยมุ่งเน้นที่จะดำเนินงานตามหลักวิชาชีพวิศวกรรม และบริหารงานโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้ ด้วยผลงาน และประสบการณ์ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนา และสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้บริการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยปัจจุบันมีโครงการที่รับผิดชอบอยู่หลายโครงการ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังขยายองค์กรเพื่อเปิดรับโครงการใหม่ ต้องการรับสมัครบุคลากรเพิ่มจำนวนมาก สามารถเข้าชมผลงาน และรายละเอียดบริษัท ได้ที่เว็บไซต์  www.naraplusconsult.com"บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด


 
ที่อยู่ : 23/46 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 0-2641-4700-1
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด