หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการโครงการ

Project Manager
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. บริหาร ควบคุม กำกับดูแลโครงการที่ได้รับมอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา การควบคุมงานให้มีคุณภาพ การควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้อยู่ในงบประมาณที่กำหนดไว้

2. จัดเตรียมเอกสารที่จำเป็นในการใช้งานให้หน่วยงาน เช่น สัญญา, ข้อตกลงต่างๆ, Bill of Quantity, แบบงานสถาปัตยกรรม, งานโครงสร้าง และงานระบบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่บริษัทรับผิดชอบ

3. รับฟังคำชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของโครงการจากฝ่ายบริหาร / ผู้จัดการ ก่อนเริ่มทำหน้าที่ในโครงการนั้น

4. ปรึกษากับผู้จัดการแผนกในการแจกจ่ายงานให้เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ในหน่วยงานให้เหมาะสม

5. ศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดของแบบต่างๆ รวมถึงข้อกำหนดประกอบแบบ (Specification)

6. สรุปวิธีการทำงานทั้งวางแผน ติดตาม และรายงานผลของการปฏิบัติงานต่างๆ

7. ตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแบบก่อสร้างในเบื้องต้น โดยคำนึงถึงความความมั่นคงแข็งแรง การใช้งาน การบำรุง

8. ปรึกษา และหาข้อสรุปเกี่ยวกับวิธี และขั้นตอนการทำงานร่วมกับผู้รับเหมาหลัก ผู้ควบคุมงาน เจ้าของโครงการและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

9. รวบรวม ติดตาม และตรวจสอบในเรื่องการขอเบิกเงินงวดงาน งานแก้ไขเปลี่ยนแปลง งานเพิ่มเติม ระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมาหลัก ผู้ควบคุมงาน เจ้าของโครงการ หากมีปัญหาต้องปรึกษาผู้บังคับบัญชาเพื่อหาทางแก้ไขต่อไป

10. เมื่อโครงการใกล้เสร็จจะต้องทำหน้าที่เตรียมปิดโครงการโดยต้องสรุปเรื่องที่คงค้างทั้งหมด โดยจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น

11. ควรตรวจงานภาคสนามอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง

12. ควบคุมติดตาม และให้คำปรึก๋่ษา่กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฎิบัติหน้าที่ของแต่ละระดับให้ได้ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลมากที่สุด

13. ปฏิบัติงานต่างๆ ที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายให้แล้วเสร็จตามกำหนด และมีคุณภาพ


คุณสมบัติ

- อายุ 35-48 ปี

- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม, สถาปัตยกรรม, บริหารการก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง

- ประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรรมอาคาร หรือสถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่า 10 ปี และเคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการสนามในโครงการอาคารขนาดใหญ่มาอย่างน้อยกว่า 1 โครงการ

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถใช้ Word- Excel ได้คล่อง

- มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบที่หน้าที่

- มีบุคลิกของความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับและไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา

- มีความรู้ความสามารถในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานที่บริษัทดำเนินการ

** หากมีประสบการณ์งานด้านกระจก อลูมีเนียม จะพิจารณาเป็นพิเศษ**

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โครงสร้าง
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : การจัดการงานก่อสร้าง
คณะ : สถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : สถาปัตยกรรม
สวัสดิการ
- ประกันชีวิตและสุขภาพหมู่ AIA
- สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
- เงินช่วยเหลือ ฯ
- โบนัส
- กองทุนเงินทดแทน
- กองทุนประกันสังคม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ประกอบธุรกิจ ด้านการออกแบบ ผลิตและติดตั้งงานสถาปัตยกรรมจากอลูมิเนียมและกระจก สำหรับอาคารทั่วไปประเภทอาคารสูงและขนาดใหญ่ เช่น ระบบ Curtain Walls / Metal Cladding / Windows,Doors&Shopfront /Building Related Products เป็นต้น 
ที่อยู่ : 2445/27-30 อาคาร ธารารมณ์ บิสซิเนสทาวเวอร์ ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ : 0-2318-1383,02-318-1385 ต่อ 127,151
โทรสาร : 0-2319-1782
โฮมเพจ : http://www.yhsi.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด