หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการ ส่วนประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ 2

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• บริหาร กำกับ ติดตามและรวบรวมผลการดำเนินงาน จากการดำเนินงานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคณะทำงานขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติการและการจัดการ (Core Business Enablers) ตามหลักเกณฑ์ การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) เพื่อนำส่ง สคร.
• นำเสนอผลการดำเนินตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) จากการดำเนินการของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคณะทำงานขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติการ และการจัดการ (Core Business Enablers) ต่อคณะกรรมการกำหนดทิศทางการประเมินการปฏิบัติงาน และ การจัดการของรัฐวิสาหกิจ (Steering Committee Core Business Enablers) คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ ธพว.
• จัดทำแผนพัฒนาองค์กร (Opportunity For Improvement Roadmap : OFIs Roadmap) ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง และ/หรือคณะทำงานขับเคลื่อนกระบวนการและจัดการ (Core Business Enablers) เพื่อนำส่ง สคร. ตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM
• ประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดำเนินการที่เกี่ยวข้องระบบประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) ตามกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM
• ให้คำปรึกษาที่ช่วยให้เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers)
• วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามระบบประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers)
• ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์หรือมีความรู้ด้านระบบประเมินผลคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เกณฑ์การประเมินผล Core Business Enablers การบริหารจัดการองค์กร และ บริหารธุรกิจ
• มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การประสานงาน การจดรายงานการประชุม และการทำงานเป็นทีม
• มีความทุ่มเท รับผิดชอบในหน้าที่ และมีความยืดหยุ่นปรับตัว
• สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้ดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 12 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสและบุตร
 • ค่ารักษาพยาบาลพนักงาน
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงาน
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นสถาบันการเงินหลักของรัฐที่มั่นคงยั่งยืน เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs ไทย
• ให้บริการทางการเงินกับ SMEs ไทยรายเล็ก ด้านสินเชื่อ ด้านร่วมลงทุน เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแก่ SMEs ขนาดเล็กที่ไม่ได้รับบริการจากระบบสถาบันการเงินเชิงพาณิชย์
• ช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการเชิงรุก ด้านการตลาด ด้านการจัดการ และด้านการผลิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเน้นนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์
• สร้างความพึงพอใจและความผูกพัน แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใต้ระบบการบริการและกระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
ที่อยู่ : 310 อาคาร SME Bank ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2265-4068
โทรสาร : 0-2270-0508
โฮมเพจ : http://www.smebank.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME BANK)