หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

03/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยนักวิจัย

Research Assistant
โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ด้านสสาธารณสุขสำหรับโรงพยาบาล
การศึกษา
นครปฐม
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ช่วยศึกษาวิจัยและออกแบบระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เข้าร่วมและสรุปผลการประชุมร่วมระหว่างนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • ลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและสรุปผล
 • จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานวิจัย
 • จัดทำร่างข้อเสนอโครงการและรายงานความก้าวหน้า
 • ติดต่อประสานงาน ติดตามงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
 • จัดทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ โลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 1 ปี
สถานที่ : นครปฐม
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : คอมพิวเตอร์
คณะ : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
สาขา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
โครงการศึกษาและพัฒนาการแลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูลสาธารณสุขทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับโรงพยาบาล เป็นโครงการที่ได้รับทุกขาก วช. เป็นระยะเวลา 3 ปั เพื่อศึกษาวิจัยรูปแบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมระหว่างโรงพยาบาลภายใต้กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดต้นทุนในการสั่งซื้อยาและเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล รวมถึงการติดตามสอบย้อนกลับ (Traceability) เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้ยาของผู้ป่วย (Patient Safty) ที่ม่ใช้บริการของโรงพยาบาล


 
ที่อยู่ : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 25/25 ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 085-181-9380
โฮมเพจ :