หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Assistant HR Manager
ด่วนมาก!
บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (สวนหลวง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. งานพัฒนาบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ
2. วางแผนพัฒนา HR
* การบริหารบุคลากร
* วางแผนการสรรบุคลากร
3. ประเมินผล
4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับพนักงานหรือลูกจ้าง
5. จัดสวัสดิการ จัดบริการด้านสันทนาการ
6. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
1. ชาย - หญิง อายุ 30-45 ปี
2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารงานบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. เป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมองค์กรสร้างแรงจูงใจ
4. มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้ากระจายอำนาจ มีความรับผิดชอบสูง
5. มีความรอบคอบในการพิจารณาและวินิจฉัยการปฎิบัติงาน
6. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
7. มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรให้มาเป็นความร่วมมือ
8. มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ (พูด, อ่าน, เขียน) ได้
9. มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานบุคคลอย่างน้อย 2-5 ปี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 20,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (สวนหลวง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สาขา : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สวัสดิการ
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ทุนการศึกษาบุตร
- ประกันสังคม
- นำเที่ยวประจำปี
- เบี้ยขยัน
- ข้าวกลางวันฟรี
- ตรวจสุขภาพ
- สวัสดิการอื่นๆ (งานแต่ง,งานศพ)
เกี่ยวกับบริษัท
แอ็คมี่-อินเตอร์ เป็นผู้ผลิตจัดจำหน่ายและติดตั้งระบบอัตโนมัติในอาคาร และระบบรักษาความปลอดภัยในอาคาร ตั้งแต่ระบบประตูอัตโนมัติจนถึงระบบควบคุมการเข้าออกของอาคาร มาเป็นเวลากว่า 30 ปี มีลูกค้าให้ความหมายใจในประเทศไทยและประเทศทางเคียงเป็นจำนวนมาก

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำการขยายตลาดไปสู่ธุรกิจ Smart Home and Building จึงได้สร้างแบรนด์ใหม่ชื่อ IDENMATIC ขึ้น เพื่อขยายธุรกิจในด้านนี้โดยเฉพาะ โดยมุ่งเน้นที่ผลิตภัณฑ์ระบบกลอนประตูอัจฉริยะ (Smart Digital Door Lock) ทางบริษัทฯจึงอยากเชิญชวนผู้สนใจเข้ามาร่วมงานกันในตำแหน่งต่างๆดังนี้ 
ที่อยู่ : 630 Onnuj 54, Sukhumwit 77 Road, Onnuj, Suanluang, Bangkok 10250
โทรศัพท์ : 0-2320-5200-7
โทรสาร : 0-2320-5208
โฮมเพจ : http://www.acme-inter.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด