หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร

Building Assistant Manager)
บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ราชเทวี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ และผู้บังคับบัญชา

• ดำเนินการบริหารอาคารชุดฯ ให้เป็นไปตาม พรบ. ข้อบังคับ มติที่ประชุมใหญ่ มติที่ประชุมคณะกรรมการ

• ควบคุมดูแลการบริหารและการบริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ต่อเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย

• จัดการประชุมคณะกรรมการและ การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม และเข้าร่วมประชุม

• ดูแลการใช้พื้นที่ส่วนกลาง และดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

• จัดทำและทบทวนงบประมาณค่าใช้จ่าย รวมทั้งควบคุมการใช้จ่ายตามงบประมาณ

• ควบคุมดูแลการทำงานของบริษัทคู่สัญญาให้ปฏิบัติงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

• ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

• บริหารงานลูกค้าร้องเรียน แก้ไขและสรุปประเมินผล

• จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ และประจำเดือน ตามนโยบายของบริษัท

• จัดสรรทรัพยากรรวมทั้งพัฒนาบุคลากรและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

• ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา

• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน


คุณสมบัติ
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี /สาขาการโรงแรมหรือที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านนิติบุคคลอาคารชุด
  • ทักษะความเป็นผู้นำ
  • ทักษะการวางแผนและการจัดการในส่วนงานของตน
  • ทักษะการสื่อสาร
  • ทักษะการเจรจาต่อรอง
  • ทักษะการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
  • ความรู้ในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  • มีความละเอียดรอบคอบ แม่นยำ
  • มีใจรักในงานบริการ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (ราชเทวี)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
เกี่ยวกับบริษัท
Fragrant Property has created new paradigm of Property Development in Thailand called 'Living Wisdom' via ECO-LUXURY condominiums branded 'Circle' since 2003.
Success of the Fragrant Group has been demonstrated via Fragrant Sukhumvit 71, The Prime 11, Circle 1, Circle 2 (Living Protytype), Circle Sukhumvit 12, Circle Sukhumvit 11, Circle Sukhumvit 31, and Circle REIN.  
Vision 2025 "Fragrant Group to Become the Leading ECO-Innovative Property Developer in Asia" 
You could possibly take great pride with us by joining the winning team today. Check our passion at http://www.fragrantproperty.com
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 1550 ชั้น 31 อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2652-9888
โทรสาร : -
โฮมเพจ : http://www.fragrantgroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เฟรเกรนท์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)