หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเครื่องดื่ม

Asst.Bar Manager
บริษัท สกายเทร็ค แอดเวนเจอร์ส จำกัด
การท่องเที่ยว
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
คุรสัมบัติของผู้สมัครงาน
1. ดูแลการให้บริการลูกค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและถูกต้องตามนโยบายและมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่วางไว้
2. จัดการและดำเนินการให้มีการฝึกอบรมพนักงานอยู่เป็นประจำเพื่อเพิ่มทักษะในการทำงานให้กับพนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติที่ได้วางไว้
3. เป็นผู้อนุมัติตารางเวลาทำงานของพนักงาน รวมทั้งอนุมัติใบลาต่างๆของพนักงาน
4. ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎระเบียบที่บริษัทฯกำหนดไว้
5. จัดให้มีการประชุมภายในแผนกบาร์ เพื่อให้พนักงานได้รับทราบข่าวสารต่างๆภายในแผนก
6. กระทำตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่พนักงานทุกคน
7. สร้างความสัมพันธ์ให้เกิดแก่พนักงานทุกคนในร้านอาหาร
8. จัดเก็บข้อมูลต่างๆที่จำเป็นเกี่ยวกับลูกค้า เช่น รายชื่อลูกค้าที่มาใช้บริการเป็นประจำ
9. ดูแลและตรวจเช็คในเรื่องความสะอาดในบาร์อย่างเคร่งครัด ทั้งบริเวณหน้า Counter Bar และภายในบาร์
10. เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการกำหนด
11. ควบคุมดูแลให้มีการจัดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ให้เพียงพอและเหมาะสม
12. ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์เครื่องใช้ และจัดให้มีการส่งซ่อมอุปกรณ์ที่ชำรุด
13. รักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อลูกค้า
14. แก้ไขปัญหาต่างๆในแผนกบาร์หรือปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นกับลูกค้าและแจ้งให้หัวหน้าแผนกรับทราบ
15. บริหารจัดการให้มีการเบิกใช้หรือซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมและประหยัด
16. ตรวจเช็คการเปิด-ปิด ของบาร์ ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้
17. แต่งกายชุดทำงานตามแบบของบริษัทฯที่กำหนดไว้และดูแลพนักงานในเรื่องการแต่งกายที่สะอาดถูกต้อง
18. ต้องรับทราบปัญหาหรือสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในบาร์
19. ปฏิบัติตนให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดแก่บริษัทฯ
20. ต้องรับทราบข่าวสารต่างๆภายในแผนกและข่าวสารต่างๆของบริษัทฯ
21. กระทำหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานตามความเหมาะสม
เงื่อนไขการทำงาน
? ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน , วันหยุด 1 วัน / สัปดาห์
? สามารถทำงานตามเวลาที่กำหนด
? สามารถทำงานนอกเวลาปกติได้หรือปรับเปลี่ยนเวลาได้ในกรณีที่จำเป็นต่องาน

คุณสมบัติ

* อายุระหว่าง 25-45 ปี

* มีประสบการณ์ทางด้านสายงายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

* สามารถทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/รายปี
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : มัธยมศึกษา
คณะ : การทำอาหาร
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
- ประกอบกิจการท่องเที่ยวโหนสลิง เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ และ ร้านอาหารท่ามกลางธรรมชาติ 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 89/16 หมู่ที่ 6 ซอยน้ำตกกะทู้ ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทรศัพท์ : 092-6894669
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สกายเทร็ค แอดเวนเจอร์ส จำกัด