หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

30/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนกิจกรรมตัวแทน Activity & Event

Activity & Event Management Officer
บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Functional Description
1. โครงการพิเศษของส่วนงาน
- กำหนดรูปแบบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
- วางแผนการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
- บริหารจัดการด้านสถานที่จัดงาน (หาสถานที่ , ติดต่อ , คัดเลือก , เอกสารประกอบการอนุมัติงาน)
- บริหารจัดการด้านทีมงานสำหรับจัดกิจกรรม (คัดเลือกทีมงาน , มอบหมายงาน)
- กำหนด Content และ Design ของสื่อ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการ
- ประสานงาน Sale Co ในพื้นที่ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
- ติดตามประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาโครงการ
2. Activities on Hand (กิจกรรมของส่วนงาน)
- บริหารจัดการด้านสถานที่จัดงาน (หาสถานที่ , ติดต่อ , คัดเลือก ,เอกสารประกอบการอนุมัติงาน)
- บริหารจัดการด้านทีมงานสำหรับจัดกิจกรรม (คัดเลือกทีมงาน , มอบหมายงาน)
- บริหารจัดการด้านสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (ประสานงานผลิตสื่อ , ปชส.งาน)
- จัดกิจกรรมโครงการ (กำหนดการ , ควบคุมงาน , สั่งการ , ประสานงาน)
- ประสานงาน Sale Co ในพื้นที่ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม
- เก็บข้อมูลวัดผลของโครงการ (สรุปผลโครงการ , ประเมินและวัดผลโครงการ)
- ปรับปรุงและพัฒนาการจัดงาน
3. Activities ของพื้นที่ต่างๆ
- บริหารจัดการด้าน Content สนับสนุนโครงการ
- บริหารจัดการด้านสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ (ประสานงานผลิตสื่อ , ปชส.งาน)
- ประสานงานด้านการจัดกิจกรรมโครงการกับ Sale Co เจ้าของพื้นที่
เก็บข้อมูลวัดผลโครงการจาก Sale Co เจ้าของพื้นที่

คุณสมบัติ
 • เพศชาย - หญิง อายุไม่เกิน 23-30 ปี
 • ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงาน 1-3 ปีขึ้นไป ด้าน Event Marketing, บริหาร,สนับสนุนกิจกรรม
 • มีทักษะในเจรจาต่อรอง, มีService Mind, การสื่อสารที่ชัดเจน, มีมนุษย์สัมพันธ์, มีการประสานงานที่ดี และสามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลได้เป็นอย่างดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท อาคเนย์ประกันภัยจำกัด เดิมดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2489 ด้วยปณิธานที่จะเสริมสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่คนไทย มุ่งหวังให้ผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเกิดความผาสุกมั่นคงภายในครอบครัว โดยยึดมั่นหลักวิชาการแห่งการประกันชีวิตและประกันวินาศภัยเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและถือประโยชน์ของผู้เอาประกันเป็นสิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกได้ใช้รูปพระปรางค์วัดอรุณราชวรารามเป็นตราสัญลักษณ์ของบริษัทฯที่สื่อความหมาย ถึงความเจริญรุ่งเรืองอย่างไม่สิ้นสุด

ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยของคณะผู้บริหารและบุคลากรทุกฝ่ายที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง 64 ปี ทำให้การดำเนินงานทั้งด้านหลักวิชาการ การฝึกอบรมบุคลากรฝ่ายขายและพนักงานประจำเป็นไปอย่างมีระบบแบบแผน พร้อมตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ การขยายตัวและเติบโตของบริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัดเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความสำเร็จก้าวหน้าและความเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้เป็นอย่างดี

อาคเนย์ประกันภัย

หนึ่งในบริษัทกลุ่ม TCC ซึ่งมีฐานธุรกิจที่แข็งแกร่ง

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจของบริษัท ไทยเจริญ คอมเมอร์เชียลกรุ๊ป (TCC GROUP) ซึ่งก่อตั้งมานานกว่า 30 ปี โดย นายเจริญ สิริวัฒนภักดี ปัจจุบัน TCC GROUP เป็นเจ้าของตราสินค้า และเครือข่ายธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้จักมากมาย เช่น สุราแสงโสม เบียร์ช้าง กลุ่มโออิชิ เครือโรงแรมอิมพีเรียล, พลาซ่าแอทธินี, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เบอร์ลี่ยุคเกอร์ และเอ็มไพร์ทาวเวอร์อาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฯลฯ ด้วยเครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของ TCC GROUP จึงมั่นใจได้ว่า อาคเนย์ประกันภัย มีศักยภาพทางฐานะการเงินเพียงพอ ในการสร้างหลักประกันให้กับทุกครอบครัวไทยได้อย่างมั่นคงในปัจจุบันและอนาคต

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 315, 9th Floor, The SouthEast Building, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2631-1311 ต่อ 5104,5344,5346
โทรสาร : 0-2631-2588
โฮมเพจ : http://www.seic.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)