หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการ ส่วนพัฒนา Digital Platform ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Digital Platform / Mobile Application
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพมหานคร
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านการพัฒนาระบบงาน (Software Development) การวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis) การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) และการบริหารโครงการ (Project Management)
- มีประสบการณ์ด้านเครืองมือการพัฒนาระบบ Mobile Application, Digital Platform
- มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware & Software & Network and Security & Database Management
- มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking), ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และการแก้ไขปัญหา (Problem Solving)
- มีใจรักบริการ (Service Mind) และทำงานเป็นทีมได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เป็นรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งตามพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ มีภารกิจในการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพให้เป็นหนี้ที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันเปิดสาขาในต่างจังหวัด 4 สาขา คือสาขาเชียงใหม่ สาขาขอนแก่น สาขาสุราษฎร์ธานี และสาขาพิษณุโลก
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 123 Sun Tower A Bldg Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2610-2214,0-2610-2229,0-2610-2240
โทรสาร : 0-2617-8246
โฮมเพจ : http://www.sam.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด