หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

11/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ตรวจประเมิน สาขาเครื่องกล/การผลิต/อุตสาหการ/ไฟฟ้า/เคมี/Information Technology (รับสมัครด่วน)

Auditor
ด่วนมาก!
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ/อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
หน่วยงานรัฐบาล
กทม. (พญาไท)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • เป็นผู้ตรวจประเมินระบบการจัดการต่างๆ ได้แก่ ISO 9001/ISO 14001และระบบการจัดการอื่นๆ ของสถาบันฯ
คุณสมบัติ
สาขาเครื่องกล/การผลิต/อุตสาหการ/ไฟฟ้า/เคมี
คุณสมบัติ  
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล/การผลิต/อุตสาหการ/ไฟฟ้า/เคมี หรือวิทยาศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี
สาขา Information Technology 
คุณสมบัติ 
 • ปริญญาตรี/โท วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพหรือการประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวกับด้าน Computer Security, Active Directory, Mail Server, Proxy, WSUS
 • มีความรู้เกี่ยวกับ OSI layer, TCP/IP, DHCP, DNS
 • มีความรู้และความสามารถในการใช้ระบบปฏิบัติการ Windows, Mac OS
 • มีประสบการณ์เกี่ยวกับ ITIL, ISO 27001 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี CompTIA Security+ หรือ Certificate CCNA หรือ Certificate อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 4 - 7 ปี
สถานที่ : กทม. (พญาไท)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
เกี่ยวกับบริษัท

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม (สรอ.) ก่อตั้งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2541 สรอ. มีฐานะเป็นสถาบันอิสระภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ เพื่อดำเนินงานด้านการให้บริการรับรองตามมาตรฐานไอเอสโอ และมาตรฐานระบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพของอุตสาหกรรม เพิ่มขีดความสามารถด้านการรับรองของประเทศให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ซึ่งได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากรัฐบาลในระหว่างปี 2542-2544 สรอ. มีระบบการบริหารงานแบบเอกชนในรูปของคณะกรรมการสถาบัน และคณะอนุกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน โดยมีความมุ่งมั่นต่อความเป็นกลาง และไม่เลือกปฏิบัติ ในการให้บริการด้านการตรวจและการรับรอง ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการทำงานตามหลักเกณฑ์สากล ISO/IEC 17020:2012, ISO/IEC 17021-1:2015 และ ISO 50003:2014
 

ชื่อผู้ติดต่อ : ศิรินุช/บัณฑิตา
ที่อยู่ : 11th Floor, Yakult Building,1025 Paholyothin Rd., Phyathai, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 026171727 ต่อ 555/507
โทรสาร : 0-2617-1703-4, 0-2617-1707-9
โฮมเพจ : http://www.masci.or.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ/อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ