หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้บริหารงานขาย/ เจ้าหน้าที่ขายในประเทศ(ภาคใต้)

Domestic Sales
บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , การค้า/นำเข้า/ส่งออก
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ


  • ดำเนินการดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิมของบริษัท และกระตุ้นให้เกิดการซื้อที่เพิ่มมากขึ้นในเขตพื้นที่ภาคใต้
  • ดำเนินการหาลูกค้าใหม่ โดยเฉพาะฐานกลุ่มร้านขายของชำขนาดใหญ่ในพื้นที่ ร้านอาหาร ร้านเบเกอรี่ เพื่อเพิ่มยอดขายของบริษัท
  • ร่วมรับผิดชอบในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดการขาย ดำเนินการตามกลยุทธ์ รวมทั้งประเมินผลกลยุทธ์ที่ทำ เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไป
  • ศึกษาข้อมูลตลาดในประเทศเกี่ยวกับธุรกิจน้ำตาล อาหาร เครื่องดื่มที่ใช้น้ำตาลเป็นส่วนผสม หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ต่อยอดการใช้น้ำตาล เพื่อทำการเปรียบเทียบข้อมูลของคู่แข่งกับบริษัทรวมทั้งศึกษาข้อมูลตลาดเปรียบเทียบ
  • เป็นผู้ประสานงาน และเป็นตัวแทนบริษัทในการสื่อสารประสานงาน ระหว่างลูกค้าและบริษัทฯ
  • ศึกษาหาโอกาสทางการตลาดใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้น้ำตาลเป็นส่วนผสม


คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาดและการขายอย่างน้อย 3-5 ปี (ชำนาญพื้นที่ขายในภาคใต้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเ
 • มีทักษะในด้านการขายร้านค้าสินค้าอุปโภค บริโภค ขนาดใหญ่ ธุรกิจอาหาร เครื่องดื่ม และ ความเข้าใจช่องทางและต้นทุนการส่งสินค้าไปภาคใต้ 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานงานภายในและภายนอกบริษัทได้
 • มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 10 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : การโฆษณา
คณะ : การบริการและการท่องเที่ยว
สวัสดิการ
 • Dental insurance (สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม)
 • Vehicle allowance (ค่ายานพาหนะ)
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลากิจ
 • ลาบวช
 • ลาป่วย
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

กลุ่มมิตรผล มุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอ้อย ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษด้วยรูปแบบการดำเนินงานตามหลักมาตรฐานสากล ที่ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจน้ำตาล จนถึงพลังงานหมุนเวียนที่ไม่เพียงแค่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

วิสัยทัศน์ เราจะเป็นบริษัทชั้นนำระดับโลกในอุตสาหกรรมน้ำตาล และ Bio-based โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีร่วมกับการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ เพื่อสร้างคุณค่า สร้างอนาคตให้กับสังคม 

ปรัชญา เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่กลุ่มมิตรผลดำเนินกิจการบนเส้นทางธุรกิจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลเคียงคู่วิถีชีวิตคนไทยภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งผลิตสินค้าคุณภาพมาตรฐานสูงแก่ผู้บริโภค ด้วยการดำเนินงานอย่างเอาใจใส่ ตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้นจนถึงกระบวนการสุดท้ายของการผลิตและส่งมอบถึงมือลูกค้า

เชื่อในคุณค่าของคน ที่มิตรผล เราทุกคนเชื่อว่า คนเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าขององค์กร จึงส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทุกคนให้มีความรอบรู้ในงานที่ทำอีกทั้งยังสามารถ นำความรู้ ประสบการณ์และความชำนาญงานที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคลมาผนึกรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างพลังที่แข็งแกร่งให้กับองค์กร

ตั้งอยู่ในความเป็นธรรม ที่มิตรผล เราทุกคนมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเที่ยงธรรม โปร่งใส และตรวจ สอบได้ด้วยพันธะสัญญาที่จะมอบประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มคน ไม่ว่าจะเป็น พนักงาน ชาวไร่อ้อยผู้ค้าร่วม ลูกค้าหรือผู้บริโภค 

รับผิดชอบต่อสังคม ที่มิตรผล เราทุกคนพัฒนาธุรกิจควบคู่กับการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพราะเชื่อในการ ร่วมอยู่...ร่วมเจริญ ที่ต่างต้องเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
 

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 2 Ploenchit Center Bldg.,3rd Floor. Sukhumvit Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2794-1000
โทรสาร : -
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด